square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Eigenrisicodrager (WIA en ZW) – weet wat jouw mogelijkheden zijn en laat deze niet onbenut

Normaal gesproken ben je als werkgever alleen tijdens de eerste 104 weken van ziekte gehouden om het loon van je werknemer door te betalen en de werknemer te re-integreren. Voor de periode daarna, neemt het UWV zowel de loonkosten als de re-integratie van je over. Hiervoor dragen werkgevers tijdens het dienstverband van een werknemer premies af.

Een werkgever die heeft gekozen voor het zijn van eigenrisicodrager hoeft de premies voor de WGA en ZW niet af te dragen, maar dient de volledige ZW- of WGA-uitkering van de (ex-)werknemer zelf te betalen. Het UWV neemt dit niet van je over. Ook de re-integratieverplichtingen en daarmee gemoeide kosten komen gedurende deze periode voor jouw rekening. Als eigenrisicodrager is het jouw taak om toe te zien op de nakoming van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de re-integratie, de ZW en de WGA. Als eigenrisicodrager moet je bijvoorbeeld besluiten nemen ten aanzien van de uitkering van je (ex-)werknemer en diens mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Deze besluiten dienen zorgvuldig voorbereid te zijn, er dient een redelijke belangenafweging plaats te vinden en het besluit moet deugdelijk en schriftelijk gemotiveerd worden. In feite treedt je bij deze besluiten op als vervanger van het UWV.

Vaak heb je dit risico herverzekerd bij een verzekeraar, die ook feitelijk zal zorgdragen dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Echter, ook een verzekeraar zal in het geval van een hoog ziekteverzuim de premies voor de toekomst verhogen. Je hebt er dus belang bij dat de verzekeraar de re-integratie voortvarend oppakt en dat de ziekteperiode van je (ex) werknemer niet onnodig lang duurt. Laat niet alles aan je verzekeraar over, maar houdt ook zelf goed toezicht: Wanneer je (ex-) werknemer een baan vindt, heeft deze geen recht meer op een uitkering en hoef jij deze dus ook niet meer te betalen. Net als bij het UWV komt het regelmatig voor dat een verzekeraar zich onvoldoende inspant voor wat betreft de verplichte re-integratie. Gevolg is dat de werknemer onnodig lang ziek blijft en jij te maken krijgt met een hogere premie voor je verzekering. Zorg dus dat je weet welke verplichtingen je hebt en waar je op moet letten, zodat je toezicht kunt houden.

Je (ex-)werknemer heeft gedurende de periode dat hij een ZW-of WGA-uitkering ontvangt kort gezegd de volgende verplichtingen:

  • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van alle informatie die voor zijn re-integratie van belang is;
  • naleving van de controlevoorschriften;
  • zich laten behandelen voor zijn ziekte;
  • meewerken aan zijn re-integratie en/of een aangeboden re-integratietraject;
  • zoek naar passende arbeid; én
  • de werknemer mag aangeboden passende arbeid niet weigeren.

Voldoet je (ex-)werknemer niet bovenstaande re-integratieverplichtingen, dan heb je als eigenrisicodrager een aantal (sanctie)mogelijkheden tot je beschikking. Welke maatregel je kunt opleggen is afhankelijk van de ernst van de gedraging en de mate waarin je (ex-)werknemer de gedraging kan worden verweten. Zou kun je bijvoorbeeld de WGA-uitkering blijvend of tijdelijk, gedeeltelijk of geheel weigeren, of de betaling van de uitkering opschorten of schorsen.

Een ander door de werkgever vaak onbenut controlemiddel op de arbeidsongeschiktheid, is het indienen van bezwaar tegen de toekenning van een WGA- uitkering. Deze toetsing vindt plaats vlak voordat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is. Als je bijvoorbeeld twijfelt over de benutbare mogelijkheden van of het percentage waarvoor je (ex-)werknemer is afgekeurd, is het verstandig om hiertegen bezwaar te maken. Dat kan je geld besparen. Ook kun je in bepaalde situaties om een herbeoordeling vragen bij het UWV.

Wil je meer weten over de ins en outs van eigenrisicodrager zijn, of wil je meer informatie over jouw re-integratieverplichtingen als eigenrisicodrager, neem dan contact op met één van de juristen van JAN© op (088-220 22 00 of per e-mail op juristen@jan.nl).

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.