square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Aannemen van buitenlandse werknemers

Gecombineerde vergunning tot verblijf en arbeid

Een buitenlandse werknemer die langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven én werken, heeft zowel een verblijfsvergunning als een tewerkstellingsvergunning nodig.

Voor werknemers uit landen die behoren tot de Europese Unie  (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland wordt een uitzondering gemaakt. Zij hebben geen verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Indien jouw buitenlandse werknemer niet over beide vergunningen beschikt en niet onder de voornoemde uitzondering valt, dan geldt dat de werknemer illegaal arbeid verricht c.q. illegaal in Nederland verblijft.

GVVA

De aanvraag van een verblijfs- en een tewerkstellingsvergunning mogen gecombineerd worden in één aanvraag, te weten een gecombineerde vergunning tot verblijf en arbeid (GVVA). De werknemer mag de vergunning aanvragen, maar jij mag als werkgever dit ook namens de werknemer doen.

Kan je zomaar iedereen uit het buitenland halen? Het antwoord is Nee.

Bij de aanvraag van een GVVA wordt getoetst of ‘een wezenlijk Nederlands belang’ wordt gediend. Dat wil zeggen dat je als werkgever eerst een geschikte kandidaat moet proberen te vinden in Nederland,  Zwitserland of landen die bij de EER horen.

Bij de aanvraag van de GVVA  moet je als werkgever kunnen aantonen dat je minimaal drie maanden hebt gezocht naar geschikte kandidaten binnen Nederland, de EER landen en Zwitserland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de aanvraag. Hiervoor heeft de IND drie maanden de tijd. Binnen deze termijn vraagt de IND eerst advies aan het UWV of er arbeidsaanbod uit Nederland en/of de EER of Zwitserland is voor het betreffende werk.

Wil je een buitenlandse werknemer, die niet onder voornoemde uitzondering valt,  naar Nederland halen? Zorg dan dat je een goed onderbouwd dossier hebt zodat je kunt aantonen dat je minimaal drie maanden actief hebt gezocht naar geschikte kandidaten, maar die niet hebt gevonden. De IND zal in samenspraak met het UWV controleren of inderdaad geen arbeidsaanbod uit Nederland en/of de EER en/of Zwitserland beschikbaar is. Pas als daarvan blijkt, zal een GVVA vergunning kunnen worden afgegeven.

Andere regelingen?

Naast een GVVA om in Nederland te mogen werken, bestaan ook andere verblijfsvergunningen die het soms mogelijk maken om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een speciale vergunning voor overplaatsing bij een onderneming, een vergunning voor een Kennismigrant, de Europese Blauwe Kaart, een vergunning voor Lerend werken of Seizoenarbeid of Onderzoeker. Per verblijfsvergunning gelden andere voorwaarden. Hieronder geef ik in het kort aan wat de belangrijkste voorwaarden van een aantal verblijfsvergunningen zijn.

Overplaatsing binnen concern

De werknemer werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland.

Voor werknemers die door hun werkgever tijdelijk worden overgeplaatst naar een vestiging in Nederland,  geldt de richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU. De werknemer blijft in dienst bij de buitenlandse werkgever die moet zijn gevestigd buiten de EU. De werknemer is leidinggevende, specialist of trainee. Om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning moet de werknemer voldoen aan een kwalificatie- en looneis.

Kennismigrant

Kennismigranten zijn niet-EU-onderdanen die vanwege hun bijzondere kwaliteiten of kennis een beroep kunnen doen op een relatief soepele toelatingsregeling. Het moet gaan om hooggekwalificeerde werknemers die komen werken in een hoge leidinggevende functie of als specialist. De werkgever van de kennismigrant  is de referent. Bij deze vorm van toelating is het verplicht dat de referent erkend is.

De voorwaarde voor toekenning voor deze vergunning zijn de volgende:

  • De vreemdeling moet een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever in Nederland.
  • De vreemdeling moet voldoen aan de gestelde looneis, welke jaarlijks wordt geïndexeerd.
  • De werkgever moet als erkend referent staan ingeschreven bij de IND.

EU blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU.

Om in aanmerking te komen voor verblijf als houder van een Europese blauwe kaart gelden de volgende voorwaarden:

  • De  migrant heeft een arbeidsovereenkomst voor de duur van tenminste één jaar.
  • De kennismigrant voldoet aan een looneis. De looneis wordt jaarlijks geïndexeerd.  In 2018 moet het minimumsalaris van de vreemdeling € 5.160 bruto per maand exclusief  vakantiegeld bedragen.
  • De migrant moet voldoen aan een opleidingseis. De migrant moet een diploma overleggen waaruit blijkt dat hij een opleiding hoger onderwijs met een duur van minimaal drie jaar heeft afgerond. Bij een buitenlands diploma van het hoger onderwijs moet de Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) het diploma waarderen. De waardering moet meegestuurd worden met de aanvraag.

Het is niet verplicht dat de werkgever erkend is als referent bij een EU blauwe kaart. Wel verloopt de procedure sneller met een erkende referent bij deze procedure.

Heb je vragen over het aannemen van een buitenlandse werknemer of heb je hulp nodig bij de aanvraag van een vergunning, dan kun je contact opnemen met mr. Elizabeth Ilik op 088 220 2339 of via ElizabethIlik@JAN.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.