Algemene voorwaarden JAN© Pensioenadviseurs B.V.

Pensioenadviseurs B.V.

A Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten of goederen of waarvoor JAN© uit andere hoofde werkzaamheden verricht of diensten of goederen levert.

2. Opdrachtnemer: JAN© Pensioenadviseurs B.V. en al haar groepsmaatschappijen dan wel enig andere gelieerde onderneming die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3. Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer te leveren of geleverde werkzaamheden, diensten of goederen, al dan niet op grond van een overeenkomst.

4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder schriftelijke stukken, elektronische documenten en files, of gegevensdragers;

5. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

6. Programmatuur: door of namens opdrachtnemer ter beschikking van opdrachtgever te stellen programmatuur.

7. Of: en/of.

B Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, alle andere uitingen van JAN© en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Alle overeenkomsten komen, voor zover relevant, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met opdrachtnemer. Opdrachtgever doet door het verstrekken van de opdracht aan Opdrachtnemer afstand van het recht om (rechts)personen, die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan Opdrachtgever, aansprakelijk te stellen. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat bepaalde werkzaamheden door een bepaalde persoon worden uitgevoerd.

6. Niet alleen Opdrachtnemer, maar alle anderen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.

C Aanvang en duur van de overeenkomst

1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel op het moment dat opdrachtnemer aanvangt met haar werkzaamheden. Opdrachtnemer is nimmer gehouden voorafgaand aan de ontvangst van een getekende opdrachtbevestiging te leveren.

2. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer heeft terzake die informatie geen onderzoeksplicht.

3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of met het oog op bepaalde werkzaamheden is aangegaan.

5. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden in overleg over het wijzigen van een Overeenkomst indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die meebrengen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet mag worden verwacht.

E Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de wijze van uitvoering gedurende de uitvoering van de Overeenkomst aan te passen indien sprake is van een situatie waarin een ongewijzigde instandhouding niet mag worden verwacht, zoals bij gedurende de looptijd van de Overeenkomst getroffen overheidsmaatregelen, gedurende bijvoorbeeld een pandemie. Dit is ter beoordeling van Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de voor haar toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van haar wordt geëist. Een exemplaar van de voor opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.

6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht. Op deze opdrachten zijn de bepalingen van de onderhavige voorwaarden eveneens en onverkort van toepassing.

7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen is.

8. Tenzij er sprake is van een fatale termijn, schiet opdrachtnemer eerst toerekenbaar te kort indien haar schriftelijk (per aangetekende brief) een redelijke termijn is gegund alsnog de betreffende verbintenis na te komen. De redelijke termijn is tenminste dertig dagen. Slechts indien wettelijke vervaltermijnen maken dat voor afloop van die termijn moet worden gepresteerd, is opdrachtgever gerechtigd een kortere redelijke termijn te hanteren.

9. De uitvoering van de overeenkomst is niet -tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

10. Opdrachtgever zal altijd zorg dragen dat informatie in kopie wordt verstrekt. Opdrachtgever zal altijd zorg dragen voor een back-up van alle informatie die zij middels de programmatuur van opdrachtnemer verwerkt. Slechts indien nadrukkelijk overeengekomen, zal opdrachtnemer gehouden zijn uitwijkfaciliteiten of back-ups te verzorgen.

11. Opdrachtnemer kan de uitvoering van de overeenkomst en de wijze van uitvoering afhankelijk stellen van de schriftelijke toestemming van een derde die bepaalde gebruiksvoorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van de desbetreffende programmatuur, gegevens of andere materialen.

F Bijzondere bepalingen omtrent gegevensverwerking met gebruikmaking van programmatuur

1. De bepalingen van dit artikel gelden naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De bepalingen van dit artikel zien zowel op het ter beschikking stellen van programmatuur als het met gebruik van bepaalde programmatuur leveren van diensten door opdrachtnemer.

2. Bij het nakomen van de verbintenissen van opdrachtnemer zal opdrachtnemer gebruik maken van goederen en diensten van derden.

3. Opdrachtgever draagt er voor zorg dat zijn eigen systemen en zijn telecommunicatiemiddelen tenminste voldoen aan minimale eisen om de programmatuur te kunnen gebruiken en bereiken.

4. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de programmatuur juist wordt ingesteld en gebruikt.

5. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor adequate instructies van de legitieme gebruikers van de programmatuur.

6. Tenzij dat is overeengekomen, zal een overeenkomst waarbij programmatuur te beschikking wordt gesteld geen opdracht tot dataconversie door opdrachtnemer inhouden.

7. Tenzij bepaalde welomschreven service levels overeen zijn gekomen, staat, indien opdrachtnemer helpdesk diensten of anderszins gebruiksondersteuning levert, opdrachtnemer niet in voor de tijdigheid van haar antwoorden op vragen van of namens opdrachtgever gegeven in het kader daarvan. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van dergelijke antwoorden.

8. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd de beschikbaarheid van de programmatuur te onderbreken omdat aan die programmatuur onderhoud moet worden verricht. Opdrachtnemer zal dergelijke onderbrekingen zoveel mogelijk aankondigen en trachten bij de planning rekening te houden met de belangen van opdrachtgever.

9. Indien overeen is gekomen dat programmatuur tenminste voor een bepaald deel van de tijd beschikbaar zal zijn, wordt de periode dat de programmatuur niet beschikbaar is in verband met gepland onderhoud bij het bepalen van dat gedeelte van de tijd niet in aanmerking genomen.

10. Indien in de overeenkomst geen bepaling is opgenomen met betrekking tot vergoeding van de schade ontstaan door het niet halen van het in het voorgaande lid genoemde gedeelte van de tijd, zal de schade die opdrachtnemer in dat verband dient te vergoeden ten hoogste gelijk zijn aan het percentage dat de programmatuur in een maand minder bereikbaar is dan overeengekomen, vermenigvuldigd met het bedrag dat in die maand door opdrachtgever ter zake van het ter beschikking stellen van de programmatuur verschuldigd is.

11. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd de programmatuur en haar systemen waarop deze beschikbaar wordt gesteld aan te passen. Indien die aanpassingen leiden tot meer dan ondergeschikte wijzigingen in de werkwijze en systemen van opdrachtgever, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder schadeplichtig te worden. Het aanpassen van de instellingen van opdrachtgever is in ieder geval een ondergeschikte wijziging.

12. Opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert en evenmin dat deze geschikt is voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te gebruiken. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat gebreken in de programmatuur zullen worden verholpen. Zij zal, onverminderd het voorgaande lid, de leveranciers van de programmatuur trachten te bewegen tot zo spoedig mogelijk herstel van eventuele fouten. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd door deze leveranciers voorgestelde tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

13. Kleine fouten in de programmatuur die de functionaliteit hinderen maar niet beletten, leiden nooit tot verzuim van opdrachtnemer.

14. Opdrachtnemer garandeert niet de programmatuur tijdig wordt aangepast aan relevante wijzigingen in wet en regelgeving en raakt door het uitblijven van de aanpassingen niet in verzuim.

15. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de programmatuur. Opdrachtnemer is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst en programmatuur gegenereerde gegevens. Opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst en programmatuur gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren.

16. Indien en voor zover nodig of wenselijk zal opdrachtnemer, indien gebreken in de resultaten van de programmatuur een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor opdrachtnemer op grond van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, de door haar verrichte werkzaamheden herhalen teneinde deze onvolkomenheden te herstellen, mits opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na verkrijging van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan opdrachtnemer kenbaar maakt. Slechts indien de gebreken aan opdrachtnemer toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie, zal opdrachtnemer de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening brengen. Indien herstel van aan opdrachtnemer toerekenbare gebreken naar het oordeel van opdrachtnemer technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal opdrachtnemer de desbetreffende door opdrachtgever verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Aan opdrachtgever komen geen andere rechten wegens gebreken toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

17. Opdrachtgever zal eventueel aan haar ter beschikking gestelde inlogcodes vertrouwelijk behandelen en deze binnen zijn organisatie alleen ter beschikking stellen aan personen die met de programmatuur werken. Opdrachtgever zal alle veiligheidsinstructies stipt opvolgen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik van de door haar gebruikte codes onverschillig of het gaat om codes die door opdrachtnemer zijn verstrekt of om codes die zijzelf heeft gegenereerd.

18. Indien opdrachtnemer meent dat gebruik door opdrachtgever van de programmatuur in strijd is met de wet of met zelfreguleringsafspraken, dan wel met rechten van derden, is zij gerechtigd al dan niet tijdelijk of ten dele de toegang tot de programmatuur te beëindigen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, ook indien in rechte vast komt te staan dat het gebruik in kwestie rechtmatig was.

19. Indien het gebruik van de programmatuur is beperkt tot een aantal gebruikers, zal opdrachtgever dat aantal niet overschrijden.

20. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve recht de programmatuur uitsluitend binnen de eigen organisatie ten eigen behoeve te gebruiken op de wijze in de overeenkomst bepaald. Opdrachtgever zal derden geen toegang geven tot de programmatuur. Deze beperking geldt niet voor derden die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren die vallen binnen de aan opdrachtgever verstrekte gebruiksrechten, mits opdrachtgever ervoor zorg draagt dat deze derde bekend is met en gebonden is aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van het gebruik en de bepalingen omtrent de vertrouwelijkheid.

21. Tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is opdrachtnemer nimmer gehouden opdrachtgever een fysieke drager te leveren met de in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking te stellen programmatuur of de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst te gebruiken programmatuur.

22. Ingeval van een handeling buiten de aan opdrachtgever verstrekte gebruiksrechten, betaalt opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag gelijk aan driemaal de jaarvergoeding voor het gebruik van de programmatuur, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer. Tot die overige rechten behoren onder meer het recht de volledige door opdrachtnemer geleden schade van opdrachtgever te vorderen en het recht nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever te vorderen. Opdrachtgever betaalt daarnaast

de volledige juridische kosten van opdrachtnemer die deze in redelijkheid heeft moeten maken, ook indien deze uitgaan boven de proceskosten die opdrachtnemer zonder deze bepaling in een procedure zou kunnen vorderen.

G Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht. Evenmin verhindert deze geheimhouding dat opdrachtnemer dergelijke informatie gebruikt in een procedure waarbij zij partij is. De geheimhouding strekt zich niet uit tot informatie van vertrouwelijke aard, die anders dan door een fout van opdrachtnemer algemeen bekend is geworden. Tenslotte is opdrachtnemer gerechtigd, behoudens gemotiveerde bezwaren van opdrachtgever, het feit dat opdrachtgever klant is in haar marketing uitingen op te nemen.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht- civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien opdrachtnemer als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt, is zij gerechtigd om bescheiden van opdrachtgever te openbaren aan de inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door opdrachtnemer.

4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust zoals voortvloeiend uit de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure.

5. Opdrachtgever zal vertrouwelijke informatie van opdrachtnemer geheim houden. Tot deze informatie behoren bijvoorbeeld, zonder daartoe te zijn beperkt, prijsafspraken en overige financiële informatie over opdrachtnemer en informatie omtrent de werking en de kosten van de programmatuur en alle overige informatie over opdrachtnemer waarvan het vertrouwelijke karakter opdrachtgever helder is of had moeten zijn. Niet vertrouwelijk is informatie die algemeen bekend en toegankelijk is en dit is geworden anders dan door een fout van opdrachtgever.

H Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op werkzaamheden dan wel ontstaan bij het uitvoeren van werkzaamheden behoren exclusief aan opdrachtnemer dan wel haar leveranciers.

2. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen van die goederen door opdrachtnemer. In dat geval verkrijgt opdrachtnemer het niet-exclusieve recht het geleverde uitsluitend binnen de eigen organisatie ten eigen behoeve te gebruiken.

3. Opdrachtnemer kan aan Opdrachtgever voor zover noodzakelijk een gebruiksrecht verlenen op de intellectuele eigendomsrechten. Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment dat de Overeenkomst eindigt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na einde van het gebruiksrecht dient Opdrachtgever het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten te staken en gestaakt te houden. Opdrachtgever dient fysiek aanwezige voorwerpen van intellectuele eigendom te retourneren aan Opdrachtnemer en eventuele geïnstalleerde software, programmatuur e.d. waarop het gebruiksrecht rustte van zijn systemen te verwijderen.

4 Opdrachtnemer heeft het recht om technische maatregelen te nemen om zijn rechten (van intellectuele eigendom) of die van zijn licentiegevers, te beschermen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om deze maatregelen te verwijderen of te ontwijken.

5. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door haar ingeschakelde derden.

I Privacy bij het verwerken van persoonsgegevens

1. Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt dan wel in de programmatuur worden ingevoerd. Opdrachtnemer verwerkt de door opdrachtgever in het kader van de Werkzaamheden verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

2. Voor zover opdrachtnemer in het kader van haar Werkzaamheden voor opdrachtgever is aan te merken als (al dien niet gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verwerkt zij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar Werkzaamheden. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor opdrachtnemer en opdrachtgever en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij opdrachtnemer daartoe krachtens toepasselijke privacy wet- en regelgeving verplicht is.  

3. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doel en middelen voor de verwerking bepalen, zijn zij op grond van artikel 26 AVG aan te merken als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Als initieel verstrekker van persoonsgegevens is opdrachtgever primair aanspreekpunt voor betrokkenen. In de hoedanigheid van gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke zal opdrachtgever dan ook primair verantwoordelijk zijn voor (de afhandeling van) een verzoek van een betrokkene dat is gedaan uit hoofde van hoofdstuk III AVG (‘rechten van de betrokkene’). Indien opdrachtnemer een dergelijk verzoek ontvangt zal zij dit doorgeleiden naar opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal terstond, uiterlijk binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen richting de betrokkene reageren op het verzoek. Indien voor de afhandeling van een dergelijk verzoek de medewerking van opdrachtnemer vereist is, neemt opdrachtgever contact op met opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal zich voor het overige in beginsel niet rechtstreeks met betrokkenen in contact stellen, behoudens voor zover dit voortvloeit uit de opdracht. Het bepaalde in dit lid 3 laat onverlet dat een betrokkene op grond van de AVG zijn rechten jegens elk van de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken kan uitoefenen. 

4. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die door opdrachtnemer of door opdrachtgever middels de programmatuur worden verwerkt rust bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens opdrachtnemer voor in dat de gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5. Het is opdrachtnemer toegestaan klantgegevens aan uitvragende partijen te verstrekken waaraan krachtens de wet bepaalde persoonsgegevens dienen te worden verstrekt of gedeponeerd. Het is opdrachtnemer toegestaan klantgegevens aan andere partijen te verstrekken voor loonadministratie. In andere gevallen is dit mogelijk indien dit uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

6. Opdrachtnemer zal voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodige verzameling of verdere verwerking). Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en kosten van de tenuitvoerlegging een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich brengen. 

7. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid een passend beveiligingsniveau in te stellen en te handhaven. Voor zover opdrachtgever een authenticatie middel wordt toegewezen voor toegang tot bijv. een portal en de daarop aanwezige content, is opdrachtgever gehouden op zorgvuldige wijze met het authenticatiemiddel om te gaan. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit enig gebruik of misbruik van de authenticatiemiddelen, behoudens voor zover dit misbruik het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer. 

J Overmacht

1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder mede begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, niet, niet (tijdig) of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van opdrachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan opdrachtnemer is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, (xii) pandemie of (xiii) andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming,

3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet voor een periode langer dan negentig dagen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Hetgeen door opdrachtnemer reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding vergoed.

K Honorarium en kosten

1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden, tenzij anders bepaald.

3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid, en is dit verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst lonen of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien aanpassingen een verhoging van meer dan 5% per jaar inhouden, is opdrachtgever gerechtigd gedurende veertien dagen na ontvangst van het bericht van de prijsverhoging, een overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Opdrachtnemer is gerechtigd de opzegging te annuleren en de overeenkomst tegen de oude tarieven voort te zetten indien opdrachtnemer dat opdrachtgever gedurende de opzegtermijn uit de voorgaande volzin meldt.

6. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

7. Indien opdrachtnemer uitvoering moet geven aan een bevel van een overheidsinstantie of moet voldoen aan enige wettelijke bepaling zal opdrachtgever, ook indien dit niet in de overeenkomst is gespecificeerd, het honorarium en kosten van opdrachtnemer die daar betrekking op hebben betalen.

8. Opdrachtgever betaalt opdrachtnemer de door deze bij het uitvoeren van een overeenkomst gemaakte kosten.

9. De geregistreerde uren uit het urenregistratiesysteem van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van de door Opdrachtnemer gewerkte uren ten behoeve van Opdrachtgever tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever.

L Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, of enig andere insolventieprocedure waaronder toepassing van de WHOA, (ten aanzien) van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

M Reclame

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

N Aansprakelijkheid en vrijwaring

. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst dan wel een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien er voor de betreffende werkzaamheden geen dekking is of indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om een andere reden niet uitkeert, is de aansprakelijkheid voor alle tekortkomingen van opdrachtnemer onder een overeenkomst en het volledige onrechtmatig handelen tezamen beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van die overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de opdrachtgever voor zover dat geen betrekking heeft op doorberekende kosten. In het geval een overeenkomst betrekking heeft op de onder F genoemde diensten, wordt dat bedrag gesteld op ten hoogste het bedrag dat per jaar aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000,– per opdrachtgever per jaar, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen -gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan- reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een beperking van de aansprakelijkheid geldt alleen niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van de tot de kring van leidinggevenden van opdrachtnemer behorende personen.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
  • verminking, vernietiging of verlies van informatie;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ontstaan door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van
  • opdrachtgever. Opdrachtnemer is aldus niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld misgelopen opdrachten, lagere winst, lagere verkoop, lagere waarde van goodwill van de onderneming, tevergeefse advertentie-inspanningen en dergelijke.

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

6. Onverminderd artikel M dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

9. Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens Opdrachtgever.

O Vervaltermijn

  • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen, onverminderd artikel M, vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling of de Raad voor Geschillen.

P Opzegging

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder K, tweede lid van toepassing.

2. Indien sprake is van een voortdurend ter beschikking stellen van programmatuur, kan opdrachtgever deze overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen het einde van de overeengekomen of verlengde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig opzegt, wordt de overeenkomst van rechtswege met een termijn gelijk aan de eerste termijn verlengd. Opdrachtnemer kan altijd tussentijds opzeggen zonder schadeplichtig te worden.

3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

4. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.

Q Opschortingsrecht

  • Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

R Reparatieclausule nietigheden

1. Indien enige bepaling uit een overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden) geheel of ten dele nietig of niet geldig of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen.

2. Indien een bepaling uit een overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden) niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

S Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle verbintenissen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.

T Overige bepalingen

1. Indien opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer opdrachtnemer van de faciliteiten van opdrachtgever gebruik maakt.

2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers van opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

3. De al dan niet elektronische administratie van opdrachtnemer levert volledig bewijs op voor haar stellingen, onverminderd eventueel tegenbewijs.

Ga naar:

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

*Disclaimer: De uitkomst van de JAN© Fusies & Overnames Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© Fusies & Overnames BV heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© Fusies & Overnames BV geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© Fusies & Overnames BV en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© Fusies & Overnames BV dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul je gegevens in

*Verplichte velden

EBITDA rekenhulp

EBITDA = bedrijfsresultaat vóór rentelasten, belastingen en afschrijvingen. Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde. Vul de onderstaande bedragen in euro’s in.

Vul hier het bedrijfsresultaat voor belasting in van het meest recente boekjaar.
Vul hier de rentelasten in van het meest recente boekjaar.
Vul hier de afschrijvingskosten in van het meest recente boekjaar.