Menu 088 2202200

Eerste kamer neemt Belastingplan 2019 aan

linkedin share
Geplaatst 16-10-2018 15:54

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 het Belastingplan 2019 aangenomen. Dit betekent dat het Belastingplan 2019 per 1 januari 2019 in de wet wordt opgenomen. De Eerste Kamer heeft de voorgestelde plannen akkoord bevonden en daarbij nog enkele moties aangenomen.

In deze moties wordt de regering onder andere verzocht om de vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2020 jaarlijks te indexeren en dat je bij de subsidieregeling voor onderhoud rijksmonumenten vooraf een beoordeling kunt krijgen over de welke kosten in aanmerking komen voor subsidie indien deze kosten meer dan € 70.000 bedragen.

Voordat de Eerste Kamer instemde, heeft de Tweede Kamer wel een aantal aanpassingen aangebracht. De belangrijkste is dat er een verzoek aan de regering is gedaan een voorstel te doen om een letselschade-uitkering voortaan buiten de heffing van box 3 te laten. De regering is hier nu aan zet.

Verder gaan we landen als laagbelast land zien, wanneer zij een belastingtarief hebben van minder dan 9% (dat was voorheen 7%). Dit is van belang bij verschillende maatregelen om belastingontwijking en –ontduiking tegen te gaan.

Tot slot wordt asbestafval van daken die t/m 2024 moeten worden gesaneerd vrijgesteld van afvalstoffenbelasting.

 


Rijksbegroting 2019: Terug naar de Haagse tekentafel

Per 1 januari 2020 zou de dividendbelasting worden afgeschaft. Hierdoor zou het gunstiger zijn voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Hierover is veel commotie geweest aangezien dit de schatkist ca. 2 miljard zou kosten. Inmiddels is duidelijk dat deze plannen voor het afschaffen van de dividendbelasting van tafel zijn en dat er 2 miljard extra te verdelen is. Het kabinet moest terug naar de tekentafel waarbij het direct al de bedoeling was dat de extra ruimte ten goede zou komen aan het bedrijfsleven. Naar aanleiding van het gehouden overleg heeft Staatssecretaris Snel op maandag 15 oktober jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de gewenste aanpassingen.

 

JAN© somt de belangrijkste wijzigingen voor je op

 

Vennootschapsbelasting

Onderdeel van de aanpassing in het bedrijvenpakket is een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting. Het gaat om de volgende tarieven:

Vennootschapsbelasting                                               Lage tarief                Hoge tarief
Prinsjesdag:                stapsgewijs tot 2021                               16%                            22,25%
Nieuwe plannen:        stapsgewijs tot 2021                               15%                           20,50%

Deze stapsgewijze afbouw zal voor de tweede schijf later worden ingezet. In het Regeerakkoord is aangegeven dat het tarief voor de vennootschapsbelasting van de hoge tariefschijf 24% zou zijn in 2019, maar dit blijft naar verwachting 25%.

 

Lening bij de eigen B.V. gemaximeerd, maar er komt een ruimere regeling

Eerder was aangekondigd dat het kabinet de schuld aan de eigen B.V. wilde beperken tot € 500.000. Deze plannen worden voortgezet, maar er komt een verruimde regeling. Het gaat om de volgende twee aanpassingen:

 • Behalve een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden van de DGA worden ook nieuwe  eigen woning schulden uitgezonderd.
 • Naast de eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 gaan gelden. Dit geldt voor de DGA en de partner gezamenlijk.

 

Beperking afschrijving gebouwen

De afschrijving op gebouwen wordt behoorlijk beperkt. Bedrijven mogen met ingang van 2019 afschrijven op een gebouw in eigen gebruik tot een boekwaarde is bereikt van 100% van de WOZ-waarde. Dit was 50% van de WOZ-waarde. Voor bedrijven die het gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik hebben genomen en op het gebouw nog geen 3 jaar hebben afgeschreven geldt een verzachtende maatregel waarbij zij nog 3 jaar de huidige regels mogen toepassen.

 

Rente aftrekbeperking binnen de fiscale eenheid

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en aangekondigde spoedmaatregelen door het Ministerie van Financiën, is er een wetsvoorstel ingediend. Het wetsvoorstel kiest ervoor om in bepaalde situaties de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting weg te denken. Dit heeft tot gevolg dat ook binnen een fiscale eenheid renteaftrekbeperkingen aan de orde kunnen zijn bij onderlinge schulden.

In het wetsvoorstel staat een tegemoetkoming voor de in het MKB veel voorkomende gevallen. Deze tegemoetkoming betekent dat wanneer de totale rente minder dan € 100.000 bedraagt op onderlinge schulden (per fiscale eenheid), de renteaftrek niet zal worden beperkt. Deze tegemoetkoming loopt tot en met 31 december 2018.

 

Vanaf 1 januari 2019 vervalt deze tegemoetkoming en kan iedere fiscale eenheid in het MKB tegen renteaftrekbeperkingen aan lopen.

De tegemoetkoming zou alleen gaan gelden voor leningen die al vóór 25 oktober 2017, 11.00 uur bestonden. Als verzachtende maatregel zal het kabinet deze terugwerkende kracht beperken tot en met 1 januari 2018.

Lees meer hier meer over in een bericht dat wij eerder schreven.

 

30% regeling

De beperking van de 30% regeling gaat door, maar er komt een overgangsregeling voor buitenlandse werknemers die al in 2019 of 2020 door versobering worden getroffen. Aanvullend is er gesproken over een structurele verlichting van 200 miljoen voor werkgeverslasten op arbeid, maar deze maatregel is nog niet verder uitgewerkt.

 

Meer budget beschikbaar voor innoverende bedrijven

Als een bedrijf speur- en ontwikkelingswerk ( S&O) uitvoert dan kan er  – mits er wordt voldaan aan de voorwaarden – een belastingkorting worden toegepast. Het Nederlandse MKB maakt massaal gebruik van deze regeling.

In 2018 is het percentage verlaagd van 16% naar 14%, dit wordt dus per 2020 weer teruggedraaid. De tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt verhoogd met 2%, van 14% naar 16%. Hierdoor krijgen innovatieve ondernemers een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.

 

Box 2-tarief

Wat tevens opvalt in de brief van Staatssecretaris Snel is de korte vermelding over het uitstellen van de verhoging van het tarief in box 2. Eerder is aangegeven dat het box 2-tarief verhoogd zou worden naar 26,25% om te voorkomen dat er veel B.V.’s zouden worden opgericht (i.v.m. het lagere VPB-tarief).

Als we de beschikbare informatie naast elkaar leggen, dan lijkt het erop dat de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief niet gepaard gaat met een verhoging van het box 2-tarief.

 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Nienke Kimsma via NienkeKimsma@JAN.nl of 088 220 2427.

Nieuws

 • Deadline Brexit komt dichterbij: heb je na 29 maart 2019 een tewerkstellingsvergunning nodig voor jouw Britse werknemer?

  Klokslag 00.00 in de nacht van 29 maart op 30 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese […] Lees verder »
 • Wordt binnen jouw onderneming met regelmaat overgewerkt en wordt de werknemer in tijd gecompenseerd?

  In 2018 kon een werkgever nog kiezen om overuren uit te betalen óf te compenseren in tijd. Per 1 januari […] Lees verder »
 • Kleine werkgevers nu eerder kans op betalen lagere transitievergoeding!

  Minister Koolmees van SZW heeft per  1 januari dit jaar de Ontslagregeling – en daarmee de Overbruggingsregeling – versoepeld. Hierdoor […] Lees verder »
 • Ben jij een beleggende ondernemer? Zorg dat je beschikt over een LEI-nummer

  Beleg je als ondernemer, bijvoorbeeld in derivaten (opties, futures), aandelen, effecten  en/of obligaties? Zorg dan dat je beschikt over een […] Lees verder »
 • Verwerking belasting binnen een fiscale eenheid in de commerciële jaarrekening: voorkom onaangename financiële situaties

  Voor de vennootschapsbelasting wordt in de praktijk regelmatig gekozen voor een fiscale eenheid. Maar om voor onaangename financiële verrassingen te […] Lees verder »
 • Pas op! Er gaan valse formulieren rond over EBN European Business Number

  JAN© waarschuwt je hierbij over de valse formulieren die momenteel worden verspreid. Zo ook onder klanten van JAN©. Het gaat om […] Lees verder »
 • WKR: vanaf 2020 meer geld beschikbaar voor personeelsuitjes en kerstpakketten

  Waar ga jij je medewerkers mee verblijden? In augustus 2018 heeft het kabinet een lastenverlichting op arbeid aangekondigd met ingang […] Lees verder »
 • Vooraf ingevulde aangifte (VIA) machtiging 2018 aangevraagd door JAN©

  JAN© heeft onlangs voor al zijn klanten de VIA machtiging 2018 bij de Belastingdienst aangevraagd. Je ontvangt daarom binnenkort een […] Lees verder »
 • De stille maatschap: jaarlijkse belastingbesparing van duizenden euro’s voor de medisch specialist, tandarts, consultant of advocaat

  Voor een vrije beroepsbeoefenaar, zoals een medisch specialist, (tand)arts of advocaat, die zijn onderneming via een besloten vennootschap uitoefent, kan […] Lees verder »
 • Voorkom 8% belastingrente door tijdig je voorlopige aanslag te laten aanpassen

  Eén van de functies van rente is het ontmoedigen van een te late betaling. Absolute kampioen in het voeren van […] Lees verder »