square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Langer tegemoetkoming in de loonkosten via NOW 2.0

De NOW 2.0 kan op zijn vroegst per 6 juli a.s. (en tot en met 31 augustus 2020) worden aangevraagd via de site van het UWV en ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september 2020.

In dit artikel zullen wij op een aantal belangrijke aspecten van de NOW 2.0 nader ingaan. Het artikel is niet uitputtend. Voor een uitgebreide toelichting op de NOW 2.0, verwijzen wij naar de Ministeriële regeling van de Minister van Sociale Zaken en de site van het UWV   en de site van de rijksoverheid.

Wanneer kom je voor de NOW 2.0 in aanmerking?

Elke ondernemer die als gevolg van het Covid-19 virus ten minste 20% omzetverlies verwacht over 4 maanden (juni tot en met september, juli tot en met oktober of augustus tot en met november), kan voor de NOW 2.0 in aanmerking komen mits zij in maart 2020 όf november 2019 SV-loon aan werknemers hebben betaald.

Indien de onderneming onderdeel uitmaakt van een groep (concern), is de omzetdaling van de gehele groep (zoals die op 1 juni 2020 bestond) bepalend voor de drempel van 20% omzetverlies. Ook werkmaatschappijen, waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij zelf wel 20% of meer omzetverlies heeft, komen in aanmerking voor de NOW 2.0. (“concernregeling”) Let op: Voor deze concernregeling gelden extra voorwaarden.

Heb je ook de NOW 1.0 aangevraagd, dan kun je (tenzij je de aanvraag voor de NOW 1.0 intrekt vóórafgaand aan de aanvraag NOW 2.0) de omzetdalingsperiode niet kiezen, maar dient de omzetdalingsperiode aan te sluiten op de gekozen periode bij NOW 1.0.

Hoe bepaal je de omzetdaling?

De berekening van het percentage omzetverlies wordt als volgt berekend:

 • Neem de totale omzet van 2019;
 • Deel dit bedrag door 3. Dit is de gemiddelde omzet over 4 maanden (de “referentieomzet”).
 • Vergelijk de verwachte omzet voor de door jou gekozen periode (juni tot en met september, juli tot en met oktober of augustus tot en met november) met dit bedrag. Uitgangspunt daarbij is de omzetdaling van het gehele concern gezamenlijk (zoals die op 1 juni 2020 bestond), mits daarvan sprake is. Is een rechtspersoon uit het concern vόόr 1 juni 2020 verkocht dan geldt dat de omzet van die rechtspersoon niet wordt meegenomen voor de verwachte omzetdaling.

Let op 1: Is er sprake van een onderneming met Nederlandse en buitenlandse dochters: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands SVloon hebben, tellen niet mee voor het bepalen van de omzetdaling en het bepalen van de referentieomzet.

Let op 2: Subsidies en andere tegemoetkomingen maken onderdeel uit van de omzetberekeningen. Hieronder vallen ook ontvangen subsidies in het kader van Covid-19 (behoudens de subsidie uit NOW 1.0).

Let op 3: De NOW 2.0 kent bijzondere bepalingen voor de berekening van de referentieomzet in de volgende gevallen:

 • De bedrijfsvoering is aangevangen na 1 januari 2019: uitgegaan wordt van de omzet in de periode vanaf de datum van de start van de onderneming (vanaf de eerste volledige kalendermaandomzet)  tot en met 29 februari 2020. De uitkomst dient omgerekend te worden naar 4 maanden;
 • Je hebt een (onderdeel van een) van een bedrijf (economische eenheid in de zin van artikel 7:662 BW) overgenomen na 1 januari 2019. Je kunt dan bij de aanvraag verzoeken om een afwijkende vaststelling van de omzetdaling: uitgegaan wordt van de omzet in de periode vanaf de overname (vanaf de eerste volledige kalendermaandomzet)  tot en met 29 februari 2020. De uitkomst dient omgerekend te worden naar 4 maanden;
 • Indien tussen 2 januari 2019 en 1 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel is afgestoten: uitgegaan wordt van het omzetverlies vanaf de eerste volledige kalendermaand nadat deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 4 maanden;

Schat het percentage omzetverlies zo precies mogelijk in. Zo voorkom je dat je een te hoog bedrag aan voorschot ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.

Loonsom zoveel mogelijk gelijk houden aan die van maart 2020

Uitgangspunt voor de NOW 2.0 is dat de werkgever zijn werknemers 100% doorbetaalt. Bovendien dient de loonsom over de steunperiode gelijk te blijven aan de loonsom over 4 keer de loonsom van de referteperiode (zijnde in beginsel de loonsom over maart 2020). De regeling geldt voor alle loonkosten ongeacht of de werknemers een vast òf flexibel contract (bijvoorbeeld een oproep- of nul-urencontract) hebben.

Doe je dat niet, dan heeft dat aanzienlijk gevolgen voor de eindsubsidie bij NOW 2.0. De kans dat je dan een aanzienlijk deel van  het voorschot moet terugbetalen is groot. Dit geldt ook als je na maart 2020 minder mensen in dient hebt, bijvoorbeeld omdat je arbeidsovereenkomsten niet hebt verlengd of omdat je een regeling met de werknemer hebt getroffen. Houdt er dus rekening mee dat als de loonsom achteraf niet gelijk is aan 4 keer de loonsom van maart 2020, er een verrekening plaatsvindt en het mogelijk is dat een deel van het voorschot moet terugbetalen.

Hoe werkt de correctie? Bij een gedaalde loonsom ten opzichte van de referentieperiode (bijvoorbeeld omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loondoorbetaling hebben) krijgt de werkgever voor elke euro minder loonkosten 90 cent minder subsidie.

Voorbeeld:

Een werkgever heeft in de berekening van het voorschot, waarbij wordt uitgegaan van het tijdvak maart 2020, € 1.000.000 loonsom en een verwacht omzetdaling van 50%. Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,5 x € 1.000.000 x 4 x 1,4 x 0,9) = € 2.520.000 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van € 2.016.000.
De gerealiseerde omzetdaling is 50%. De uiteindelijke loonsom over de maanden juni, juli, augustus, september 2020 is € 3.200.000 euro. Het verschil in loonsom (gemiddeld
€ 200.000 per maand minder) wordt als volgt verwerkt in de vaststelling.

Het eerste deel van de subsidie wordt vastgesteld zoals verwacht, € 2.520.000 in totaal. Aangezien de loonsom met in totaal € 800.000 zijn gedaald, wordt het bedrag van de subsidie verminderd. Deze vermindering is ((€ 1.000.000 x 4) – € 3.200.000) x 1,4 x 0,9 = € 1.008.000. De subsidie wordt dus vastgesteld op € 2.520.000 – € 1.008.000 = € 1.512.000 en er wordt € 2.016.000 – € 1.512.000 = € 504.000 teruggevorderd.

Let op 1: zorg dat je je loonaangifte tijdig doet. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie.

Let op 2: je bent verplicht de subsidie aan te wenden voor de betaling van de lonen van jouw werknemers. Je mag de subsidie niet voor andere doeleinden gebruiken.

Hoe werkt de inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing?

Als je de NOW 2.0 aanvraagt committeer je je aan een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Je dient jouw werknemers te stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen beschikbaar te stellen. Dat geldt te meer als het werk sterk is verminderd of zelfs verdwijnt.

Je dient aan te kunnen tonen dat je jouw werknemers op de mogelijkheid en het belang van scholing hebt gewezen. Verwijs de werknemers dan ook naar het door het Kabinet in het leven geroepen crisispakket ‘NL leert door’. Via dit crisisprogramma kunnen werknemers van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen. Een andere mogelijkheid voor werknemer om, scholing te volgen is  ‘Leven lang ontwikkelen, ook tijdens corona’.

 Tip: Check of er in jouw branche ook een O&O fonds is, waaruit middelen ter beschikking worden gesteld. Is dat het geval: wijs de werknemer daar dan op.

 

Wat is het gevolg van bedrijfseconomisch ontslag voor de NOW 2.0?

Uitgangspunt is dat gedurende de periode van 1 juni en 30 september 2020 er geen ontslagaanvraag wordt ingediend bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Gebeurt dat tόch, dan zal bij de vaststelling van de NOW-subsidie een correctie worden toegepast. Voor deze correctie is het niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen.

Hoe werkt de correctie? De correctie houdt in dat in beginsel het volledige maandloon van maart 2020 (zijnde de referentiemaand loonsom) vermenigvuldigd met 1,4 én 0,9 van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd wordt afgetrokken van het subsidiebedrag dat je zou hebben gekregen zonder de ontslagaanvragen.

Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie. Op de site van het UWV en in de toelichting op de Ministeriele regeling staan een aantal voorbeelden, waarin dit wordt verduidelijkt (zie urls aan het begin van dit artikel).

Let op: deze correctie geldt alleen voor aanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Voor andere ontslagen (zoals bijvoorbeeld door middel van beëindigingsovereenkomsten), geldt deze correctie niet.

Bijzondere regels voor ontslagen van 20 of meer werknemers gedurende de steunperiode

Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij:

 • er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebrek daaraan een andere vertegenwoordiging van werknemers) όf, indien dat niet het geval is,
 • deze partijen om mediation hebben gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Let op: Je bent verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV.

 

Dividend en bonus over 2020

Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering mag er geen dividend aan aandeelhouders of bonus worden uitgekeerd aan het bestuur, de directie of Raad van Bestuur en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Dat is het geval  als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer bedraagt. Óf als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer bedraagt. Er mag pas weer uitgekeerd worden als de jaarrekening van het jaar volgend over het jaar waarin de steun is ontvangen is vastgesteld.

Uit de toelichting van NOW 2.0 volgt dat dit verbod slechts ziet op de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt. De overige rechtspersonen van het concern mogen dit nog wel, mits zij niet zelf ook een aanvraag voor subsidie indienen en er geen aanvraag op het niveau van een werkmaatschappij wordt gedaan (concernregeling).

Let op: Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau (concernregeling): keer ook geen winstuitkering en bonussen uit aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als het voorschot lager dan € 100.000 is of de definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn voorafgaand aan de aanvraag van de NOW.

Let op: het begrip bestuur, directie (of management) dient breed te worden opgevat. De registratie bij de KvK is niet doorslaggevend, ook niet of de betrokken personen beslissend of tekeningsbevoegd zijn. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen behoren tot het bestuur, directie of management in de zin van de NOW 2.0. De interne benaming binnen de onderneming is niet relevant. Dit geldt ook voor degene die tijdelijk zitting heeft in het bestuur, de directie of het management.

Intentieverklaring op aanvraagformulier

De aanvraag voor NOW 2.0 kan alleen worden ingediend als je op de aanvraag verklaart dat je:

 • de juiste informatie hebt ingevuld, volledig bent geweest en je je houdt aan alle verplichtingen uit de NOW 2.0;
 • begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag;
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd;
 • akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de bestuurder is gemachtigd)
Indiening aanvraag NOW 2.0, is instemming met bekendmaking van gegevens op website UWV

Als je de NOW 2.0 aanvraagt, ga je ermee akkoord dat de naam van de onderneming, de vestigingsplaats van de onderneming, alsmede het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Vanaf eind juni 2020 publiceert UWV dit op haar website.

Informeer werknemers over gedane aanvraag NOW 2.0

Informeer jouw OR, personeelsvertegenwoordiging en/of werknemers over de gedane aanvraag voor de NOW 2.0.

Houd een administratie bij

Houdt een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of je aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.

 

Welke gegevens zijn er nodig voor de aanvraag NOW 2.0
 • jouw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, KVK-nummer, gegevens contactpersoon
 • het loonheffingennummer
 • de 4 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht (let op als je NOW 1.0 heb aangevraagd moet dit een aansluitende periode zijn)
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode.
 • het bankrekeningnummer (IBAN) en de tenaamstelling
  (Dit is het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen).
 • een kopie van een bankafschrift (scan of schermafbeelding)
  (Dit is een afschrift van bovengenoemde bankrekening. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn).

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.