square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Meer TVL, Tegemoetkoming in de vaste lasten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op 24 februari 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat er wederom meer steun komt via de TVL. De Europese staatssteunregels zijn verruimd waardoor verhoging van de subsidies mogelijk is. Om snelle invoering mogelijk te maken is er gekozen voor verruiming van de TVL in plaats van het optuigen van een nieuwe regeling. 

Kostenvergoeding en voorwaarden

De TVL-regeling compenseert het eerste kwartaal van 2021 maximaal € 550.000 per drie maanden. Voor (middel) grote ondernemingen geldt een maximum van € 600.000 per 3 maanden. De minimale tegemoetkoming bedraagt € 1.500. Hoofdregel is dat er tenminste sprake is van een omzetverlies van 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het subsidiepercentage bedraagt 85%.

Ondernemers met een bedrag aan vaste lasten per drie maanden tussen de € 1.500 en € 3.000 kunnen wel alvast een aanvraag indienen deze wordt in behandeling genomen zodra de goedkeuring er is. Een onderneming moet, om in aanmerking te komen voor de TVL gezond zijn. De onderneming mag dus niet failliet zijn en er mag géén uitstel van betaling (surseance) zijn aangevraagd. 80% van het recht op de TVL wordt als voorschot uitbetaald.

De brances die in aanmerking komen 

De TVL kan worden aangevraagd door ondernemers uit bijna alle branches. Iedere branche heeft een eigen zogenoemde SBI-code (deze code is vermeld in het Handelsregister). Aan elke SBI-code is door de overheid een vast percentage (het vastenlastenpercentage) toebedeeld die van invloed is op de hoogte van de TVL.  

Om misbruik te voorkomen is de op 15 maart 2020 in het Handelsregister geregistreerde SBI-code die gekoppeld is aan de hoofdactiviteit van de onderneming leidend voor de TVL.

Enkele branches / SBI-codes zijn uitgezonderd van de TVL: Holdings en beheermaatschappijen, krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en overheidsinstellingen.

Let op: met uitzondering van enkele branches dient er voor de TVL vooralsnog sprake te moeten zijn van (tenminste) één adres naast het woonadres van de ondernemer / DGA.

Bijzondere tegemoetkoming / opslag voor gesloten detailhandel (VGD)

Veel ondernemers kunnen hun voorraad niet of niet meer tegen de oorspronkelijke waarde verkopen. De overheid komt voor dergelijke ondernemers (winkels en markthandelaren) met een aanvullende tegemoetkoming. De opslag bedraagt maximaal € 300.000 en komt bovenop de ‘normale’ TVL.

Let op: de horeca heeft in het 1e kwartaal van 2021 vooralsnog géén recht op een aanvullende tegemoetkoming!

Bijzondere tegemoetkoming voor de evenementenbranche (VLE)

De evenementenbranche ligt al een poos stil. De evenementenbranche heeft weinig perspectief op omzet. Een alternatief verdienmodel ligt voor de evenementenbranche ook niet voor de hand. Veel ondernemingen in de evenementenbranche hebben in de herfst en winter veel minder omzet dan in de lente- en zomermaanden. Het komt veel voor dat de omzet in het najaar zo laag is, dat deze ondernemingen überhaupt geen recht hebben op de TVL. Het kabinet komt deze ondernemers om die reden tegemoet.
Een ondernemer uit deze branche kan voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 de bijzondere tegemoetkoming aanvragen als de onderneming in één of beide kwartalen géén recht op de TVL heeft. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • op 14 september 2019 stond de onderneming ingeschreven in het Handelsregister (met de SBI die ziet op de evenementenbranche);
  • 50% van de omzet is met publieke evenementen verdiend in het 2e of 3e kwartaal van 2019;
  • in het 2e of 3e kwartaal heeft de onderneming aantoonbaar óf een publiek evenement georganiseerd óf diensten / producten geleverd aan een publiek evenement óf een locatie aan een publiek evenement ter beschikking gesteld;
  • over het tijdvak juni t/m september 2020 is de TVL aangevraagd én gekregen.

Aanvraag tegemoetkoming VLE

De bijzondere tegemoetkoming bedraagt 33,3% van de Tegemoetkoming Vaste Lasten over de periode juni tot en met september 2020. De maximale tegemoetkoming bedraagt € 16.667 en de minimale tegemoetkoming bedraagt € 750.
80% van het recht op de tegemoetkoming wordt als voorschot uitbetaald.
Sportevenementen, festivals, beurzen en congressen en kermissen kunnen van deze tegemoetkoming gebruik maken.
Besloten (bedrijfs-)evenementen, productlanceringen en bruiloften en andere familiefeesten komen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.

Aparte regeling voor starters

Starters dreigen buiten de boot te vallen en kwalificeren meestal niet voor de TVL. Daarom heeft de overheid besloten om voor de starters een aparte subsidieregeling open te zetten.
De startersregeling is bedoeld voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart.
De exacte regels zijn nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat de omzet over het 3e kwartaal van 2020 als zogenoemde referentieomzet heeft te gelden.
Ook kunnen de ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart voor het 2e kwartaal van 2021 slechts beroep doen op óf de reguliere TVL-regeling óf op de startersregeling.

Aanvragen TVL

De TVL aanvraag voor het eerste kwartaal 2021 kan volgens RVO.nl vanaf  15 februari 2021 (12.00 uur) tot en met 31 maart 2021 (17.00 uur) worden ingediend. Let op! Om TVL aan te vragen moet je beschikken over E- Herkenning. In sommige gevallen volstaat ook een DIGID-code. Het afronden van de aanvraag van de E-herkenning duurt een paar werkdagen.

Wacht dus niet te lang en meld je uiterlijk maandag 22 maart a.s. via PatrickVoorn@JAN.nl of 088-2202274, zodat je er zeker van bent dat de TVL aanvraag tijdig kan worden ingediend. Neem ook contact met Patrick op als je vragen over de TVL hebt.

Dit artikel is 24-2-2021 voor het laatst aangepast.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.