square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitbreiding steunmaatregelen

JAN©

TVL, Tegemoetkoming in de vaste lasten 1e kwartaal 2021

De TVL is een compensatie in de vaste lasten voor ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen. De TVL kan per kwartaal worden aangevraagd.

Grote ondernemingen 

Voor het eerste kwartaal 2021 kunnen grote ondernemingen voor het eerst tegemoetkoming aanvragen via de TVL.  De aanvraag van grote ondernemingen kan worden ingediend tot 10 juni 2020, 17.00 uur.

Kostenvergoeding en voorwaarden

De TVL-regeling compenseert het eerste kwartaal van 2021 maximaal € 550.000 per drie maanden. Voor (middel) grote ondernemingen geldt een maximum van € 600.000 per
3 maanden. De minimale tegemoetkoming bedraagt € 1.500. Hoofdregel is dat er tenminste sprake is van een omzetverlies van 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het subsidiepercentage bedraagt 85%.
Een onderneming moet, om in aanmerking te komen voor de TVL gezond zijn. De onderneming mag dus niet failliet zijn en er mag géén uitstel van betaling (surseance) zijn aangevraagd. 80% van het recht op de TVL wordt als voorschot uitbetaald.

TVL op basis van de werkelijke hoofdactiviteit én SBI code 

Om te kijken of je als ondernemer in aanmerking komt voor de TVL wordt er met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. niet alleen meer gekeken naar de SBI code waarmee je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar ook naar de werkelijke hoofdactiviteiten. Je moet echter wel bij de aanvraag aantonen dat de feitelijke activiteiten die je uitvoerde op 15 maart 2020 anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt.
Aan elke SBI-code is door de overheid een vast percentage toebedeeld die van invloed is op de hoogte van de TVL.  Door deze wijziging is het mogelijk dat je als ondernemer aanspraak kunt maken op een hoger percentage subsidie doordat je op basis van je werkelijke activiteiten aan een andere groep, met een hoger percentage, wordt toebedeeld.

Enkele branches / SBI-codes zijn uitgezonderd van de TVL: Holdings en beheermaatschappijen, krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en overheidsinstellingen.

Let op: met uitzondering van enkele branches dient er voor de TVL vooralsnog sprake te moeten zijn van (tenminste) één adres naast het woonadres van de ondernemer / DGA.

De referentieperiode, komt er een aanpassing? 

De afgelopen tijd is er door ondernemers gesproken over de ongunstige werking van het referentiesysteem binnen de TVL. Voor de aanvraag TVL over het 2e kwartaal 2021 moet er bijvoorbeeld een vergelijking worden gemaakt met de omzet van 2e kwartaal 2019. Dit blijkt een knelpunt voor ondernemers. Er ligt nu een voorstel voor een aangepast referentiesysteem bij de Europese Commissie. Wanneer met het voorstel wordt ingestemd wordt het mogelijk om voor de TVL aanvraag over het 2e kwartaal 2021 te kiezen een omzetvergelijking te maken met het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020. Blijkt dat de omzet over het 2e kwartaal 2021 minimaal 30% lager is dan in een van de bovengenoemde kwartalen dan komt een onderneming in aanmerking voor de TVL.
De TVL over het 2e kwartaal 2021 kan vanaf half juni worden aangevraagd. 

Bijzondere tegemoetkoming / opslag voor gesloten detailhandel (VGD)

Veel ondernemers kunnen hun voorraad niet of niet meer tegen de oorspronkelijke waarde verkopen. De overheid komt voor dergelijke ondernemers (winkels en markthandelaren) met een aanvullende tegemoetkoming. De opslag bedraagt maximaal € 300.000 en komt bovenop de ‘normale’ TVL.
Het kabinet voert gesprekken met het grootwinkelbedrijf over de problemen  die spelen bij deze winkels en over mogelijke oplossingen.  

Let op: de horeca heeft in het 1e kwartaal van 2021 vooralsnog géén recht op een aanvullende tegemoetkoming!

Bijzondere tegemoetkoming voor de evenementenbranche (VLE)

De evenementenbranche ligt al een poos stil. De evenementenbranche heeft weinig perspectief op omzet. Een alternatief verdienmodel ligt voor de evenementenbranche ook niet voor de hand. Veel ondernemingen in de evenementenbranche hebben in de herfst en winter veel minder omzet dan in de lente- en zomermaanden. Het komt veel voor dat de omzet in het najaar ( 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021) zo laag is, dat deze ondernemingen überhaupt geen recht hebben op de TVL. Het kabinet komt deze ondernemers om die reden tegemoet.
Een ondernemer uit deze branche kan voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 de bijzondere tegemoetkoming aanvragen als de onderneming in één of beide kwartalen géén recht op de TVL heeft. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • op 14 september 2019 stond de onderneming ingeschreven in het Handelsregister (met de SBI die ziet op de evenementenbranche);
  • 50% van de omzet is met publieke evenementen verdiend in het 2e of 3e kwartaal van 2019;
  • in het 2e of 3e 2019 kwartaal heeft de onderneming aantoonbaar óf een publiek evenement georganiseerd óf diensten / producten geleverd aan een publiek evenement óf een locatie aan een publiek evenement ter beschikking gesteld;
  • verklaring van deskundige derde bij een totale omzet hoger dan € 100.000 in het 2e en 3e kwartaal van 2019;
  • over het tijdvak juni t/m september 2020 is de TVL aangevraagd én gekregen.

Aanvraag tegemoetkoming VLE

De bijzondere tegemoetkoming bedraagt 33,3% van de Tegemoetkoming Vaste Lasten over de periode juni tot en met september 2020. De maximale tegemoetkoming bedraagt € 16.667 en de minimale tegemoetkoming bedraagt € 750.
80% van het recht op de tegemoetkoming wordt als voorschot uitbetaald.
Sportevenementen, festivals, beurzen en congressen en kermissen kunnen van deze tegemoetkoming gebruik maken.
Besloten (bedrijfs-)evenementen, productlanceringen en bruiloften en andere familiefeesten komen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Een aanvraag voor de VLE kan worden gedaan van 26 april tot en met 26 mei 2021 via RVO.nl. 

Aparte regeling voor starters

Starters dreigen buiten de boot te vallen en kwalificeren meestal niet voor de TVL. Daarom heeft de overheid besloten om voor de starters een aparte subsidieregeling open te zetten. De startersregeling is bedoeld voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart. De exacte regels zijn nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat de omzet over het 3e kwartaal van 2020 als zogenoemde referentieomzet heeft te gelden. Ook kunnen de ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart voor het 2e kwartaal van 2021 slechts beroep doen op óf de reguliere TVL-regeling óf op de startersregeling.

Aanvragen TVL

Let op! Om TVL aan te vragen moet je beschikken over E- Herkenning, niveau 3. In sommige gevallen volstaat ook een DIGID-code. Het afronden van de aanvraag van de E-herkenning duurt een paar werkdagen.
Wacht dus niet te lang en meld je via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301, zodat je er zeker van bent dat de TVL aanvraag tijdig kan worden ingediend. Neem ook contact met Camiel op als je vragen over de TVL hebt.

Dit artikel is 18-5-2021 voor het laatst aangepast.

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.