square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Prinsjesdag 2019: Overige maatregelen

Pensioen

Het woord ‘pensioen’ komt 41 keer voor in de Miljoenennota 2020. In veruit de meeste gevallen wordt echter verwezen naar het principeakkoord over aanvullende pensioenen die de sociale partners begin juni presenteerden.

Van de verschillende denkrichtingen en plannen is het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd al omgezet in wetgeving. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben inmiddels met die wetswijziging ingestemd.

Nieuwe maatregelen worden in de Miljoenennota niet genoemd. Partijen zijn nog bezig met de verdere uitwerking van de in het principeakkoord opgenomen denkrichtingen. Bij de presentatie van het akkoord is uitgesproken dat de benodigde wetswijzigingen per 1 januari 2022 ingevoerd moeten zijn.

Van de jubelstemming rond het pensioenakkoord is overigens een aantal maanden later niet veel meer te merken. Waar partijen in eerste instantie nog spraken van een grotere kans op indexatie, blijkt de werkelijkheid weerbarstiger te zijn. Door de verder gedaalde rekenrente is het verlagen van de pensioenaanspraken bij bedrijfstakpensioenfondsen dichterbij dan ooit. Zelfs zo dichtbij dat minister Koolmees onder politieke druk van de Tweede Kamer heeft toegezegd met de Pensioenfederatie om tafel te gaan. Hij hoopt de Tweede kamer voor het einde van het jaar nader te kunnen informeren.

Dwangsommen niet meer aftrekbaar

Bestuurlijke dwangsommen zijn, in tegenstelling tot boetes, aftrekbaar. In het belastingplan 2020 is voorgesteld dat dwangsommen met ingang van 1 januari 2020 niet meer aftrekbaar zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Als je als werkgever een dwangsom vergoedt aan je werknemer dan kan dat niet meer worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Dergelijke loonbestanddelen behoren in dat geval verplicht tot het loon waarover de werknemer belasting is verschuldigd.

Nieuwe vrijstellingen assurantiebelasting

Het Belastingplan beoogt twee vrijstellingen van assurantiebelasting in te voeren. De eerste vrijstelling ziet op de zogenoemde verzuimverzekeringen en WGA- en Ziekteweteigenrisicodragersverzekeringen. Hiermee wordt de wet in overeenstemming gebracht met de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever en met de huidige praktijk. De tweede vrijstelling betreft de brede weersverzekering, een instrument voor actieve landbouwers om voorheen onverzekerbare weersrisico’s af te dekken. De vrijstelling van assurantiebelasting moet het voor actieve landbouwers aantrekkelijker maken om een brede weersverzekering af te sluiten.

Aftrekuitsluiting geldboeten

Vanaf 1 januari 2020 wordt geregeld dat bij strafbeschikking opgelegde geldboeten niet aftrekbaar zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Boetevrije inkeer aangepast

Op grond van de inkeerregeling kunnen belastingplichtigen die inkomen of vermogen hebben verzwegen de hoogte van een bestuurlijke boete beperken. De uitsluiting van de inkeerregeling wordt langs twee lijnen uitgebreid, namelijk met:

  1. Box 2-inkomen; en
  2. Inkomen uit sparen en beleggen dat in het binnenland is opgekomen.

Het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen wordt hiermee weggenomen.


Onze andere artikelen over Prinsjesdag 2019

De auto
Inkomstenbelasting
De eigen woning
Wijzigingen voor ondernemers
Lonen
De BTW
Subsidies
Kindregelingen


Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.