square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
NOW 3.0 Vierde branche

JAN©

NOW 4.0 – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

De NOW compenseert werkgevers in hun loonkosten tijdens de pandemie. De NOW is bedoeld om de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen. Lees hier meer over de compensatieregeling zoals die geldt voor het derde kwartaal 2021. 

Het percentage van omzetdaling, minimaal omzetverlies en maximale compensatie
Ondernemers worden gecompenseerd in de loonkosten wanneer het verlies aan omzet tenminste 20% is.
Omdat er voor ondernemers steeds meer mogelijk is, heeft de overheid er voor gekozen om het door ondernemers over de steunperiode op te geven omzetverlies te maximeren. Onder NOW 4.0 (periode juli tot en met september 2021, zijnde het derde kwartaal) kan maximaal 80% omzetverlies worden aangegeven. Ook als het omzetverlies daadwerkelijk  tussen de 80 en 100% ligt. Het subsidie percentage blijft 85%. Hierdoor zal een onderneming met 100% omzetverlies maximaal 68% loonkosten gecompenseerd krijgen (80 x 85%). Voor ondernemers met 20% tot 80% omzetverlies wijzigt er niets.

Een ontvangen subsidie op grond van de TVL (Tijdelijke Tegemoetkoming Vaste Lasten) geldt niet langer als omzet voor de NOW. Bij het berekenen van het omzetverlies hoeft hiermee geen rekening meer te worden gehouden.

Net als onder de NOW 3.0 vijfde tranche zal de overheid 10% van de loonsom storten in een (om)scholingspot voor werknemers. Als werkgever ben je ook verplicht om jouw werknemers te stimuleren om van deze (om)scholingsmogelijkheden gebruik te maken.

Loonsomdaling zonder gevolgen voor subsidie
Het is mogelijk om de loonsom (geleidelijk) over de steunperiode te laten dalen met 10% ten opzichte van de loonsom over februari 2021 zonder dat dit ten koste zal gaan van de subsidie. De reden van de loonsomdaling is niet van belang. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ontslagen of door afspraken over het vrijwillig inleveren van uren en salaris.

Is de daling groter dan 10%, dan wordt gekeken naar hoeveel de loonsom teveel is gedaald. Over dat gedeelte wordt voor elke euro die te veel is gedaald ten opzichte van de referentieperiode, 85 eurocent minder subsidie uitbetaald. Er vindt geen correctie plaats voor het omzetverlies. Als de loonsom bijvoorbeeld is gedaald met 20%, dan is de loonsom feitelijk met 10% ‘teveel’ gedaald. In dat geval wordt de subsidie alleen over die 10% lager vastgesteld (en niet over de gehele daling van 20% of over de gehele subsidie).

Werk naar werk begeleiding
Ook de eerder geïntroduceerde inspanningsverplichting van ‘werk naar werk begeleiding’ blijft ongewijzigd.  Als ondernemer ben je daarom verplicht om je in te zetten om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, όf waarbij je van plan bent om arbeidsovereenkomst te beëindigen, te begeleiden naar een andere baan. Wanneer je als ondernemer in het derde kwartaal van 2021 gebruik maakt van de NOW en ondanks de compensatie toch moet overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV, dan kun je een korting op de subsidie krijgen als je ten onrechte geen contact met het UWV hebt opgenomen voor deze werk naar werk begeleiding. De korting bedraagt vijf procent.

Wijziging drempels derdenverklaring en/of accountantsverklaring
Tot slot heeft het kabinet in verband met de administratieve lasten de drempel voor de derdenverklaring en/of accountantsverklaring gewijzigd. Onder NOW 4.0 is bij de definitieve aanvraag tegemoetkoming een derdenverklaring (bijvoorbeeld van een administratiekantoor of financieel dienstverlener) vereist ingeval van een ontvangen voorschot tussen de € 40.000 en € 125.000, of bij een definitieve subsidie van tussen de € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot). Een accountantsverklaring is bij de definitieve aanvraag tegemoetkoming vereist ingeval van een ontvangen voorschot van € 125.000 of meer, of bij een vast te stellen subsidie van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot). Wordt een beroep gedaan op afwijking van de concernregeling (lees is sprake van: een aanvraag op werkmaatschappij niveau), dan is er altijd een accountantsverklaring nodig.

Verbod tot uitkeren bonus en dividend, alsmede tot inkoop eigen aandelen
Net als onder de NOW 3.0 vijfde tranche mag over 2021 mag geen dividend aan aandeelhouders of bonus worden uitgekeerd aan het bestuur, de directie of Raad van Bestuur en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Er mag pas weer uitgekeerd worden als de jaarrekening van het jaar volgend over het jaar waarin de steun is ontvangen is vastgesteld. 

Onder NOW 4.0 worden werkgevers verplicht om een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over hoe om wordt gegaan met het uitkeren van bonussen en dividend, indien daarvan sprake is. Deze overeenkomst moet aanwezig zijn bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW 4.0. (de eindafrekening). Wanneer er geen overeenkomst is gesloten, zal de subsidie op nihil worden gesteld.

Wil je meer informatie over de NOW 4.0 of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met de juristen van JAN© via juristen@jan.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.