square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
NOW 3.0 Vierde branche

JAN©

NOW 3.0 vierde tranche: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Update: 25-1-2021

Het percentage dat wordt gecompenseerd

Wanneer een ondernemer een volledig omzetverlies heeft dan wordt onder de vierde tranche van de NOW 3.0 80% van de loonsom uitgekeerd. De overheid zal aanvullend 10% van de loonsom storten in een (om)scholingspot voor werknemers. Voor de omscholingspot wordt meer dan 1 miljard euro vrijgemaakt. Het doel van het kabinet is om werknemers het vertrouwen te geven dat er alles aan wordt gedaan om iedereen aan het werk te houden. Als werkgever ben je ook verplicht om jouw werknemers te stimuleren om van deze (om)scholingsmogelijkheden gebruik te maken.

Het percentage van omzetdaling, minimaal omzetverlies en maximale compensatie

Ondernemers worden gecompenseerd in de loonkosten wanneer het verlies aan omzet tenminste 20% is. Dit percentage zou worden aangepast naar 30%. Echter, de drempel onder NOW 3.0 vierde tranche blijft 20%. Aangekondigd door de overheid is om deze aanpassing voort te zetten tot
1 juli 2021, zodat ook deze percentages ook voor de vijfde tranche zullen gelden. Dit zijn al met al een hoop percentages, we hebben deze onder elkaar in een overzichtje gezet:

Minimaal omzetverlies  Maximale compensatie
Tranche 3: oktober t/m december 2020 20% 85%
Tranche 4: januari t/m maart 2021 20% 85%
Tranche 5: april t/m juni 2021 Vermoedelijk 20% Vermoedelijk 85%

Loonsomdaling zonder gevolgen voor subsidie

De mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10% zonder dat dit ten koste zal gaan van de subsidie blijft ongewijzigd. Eerder was sprake dat bij NOW 3.0 vierde tranche de loonsom 15% zou mogen afwijken zonder dat dit gevolgen had voor de subsidie, maar gelet op de aanpassing van het maximale compensatiepercentage naar van 70% naar 85% is bepaald dat dit percentage ongewijzigd blijft. De reden van de loonsomdaling is niet van belang. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ontslagen of door afspraken over het vrijwillig inleveren van uren en salaris.

Is de daling groter dan 10%, dan wordt gekeken naar hoeveel de loonsom te veel is gedaald. Over dat gedeelte wordt voor elke euro die te veel is gedaald ten opzichte van de referentieperiode, 85 eurocent minder subsidie uitbetaald. Er vindt geen correctie plaats voor het omzetverlies. Als de loonsom bijvoorbeeld is gedaald met 20%, dan is de loonsom feitelijk met 10% ‘te veel’ gedaald. In dat geval wordt de subsidie alleen over die 10% lager vastgesteld (en niet over de gehele daling van 20% of over de gehele subsidie).

Peildatum loon over steunperiode

De hoogte van de totale loonsom over de steunperiode (januari tot en met maart 2021) wordt bepaald op basis van de loonaangifte en de daarop gedane correcties. De peildatum hiervoor is 15 mei 2021. Nadien gedane correcties worden niet meer meegenomen.

Ook de eerder geïntroduceerde inspanningsverplichting van ‘werk naar werk begeleiding’ blijft ongewijzigd onder NOW 3.0 vierde tranche. Als ondernemer ben je daarom verplicht om je in te zetten om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, όf waarbij je van plan bent om arbeidsovereenkomst te beëindigen, te begeleiden naar een andere baan. Wanneer je als ondernemer in het eerste kwartaal van 2021 gebruik maakt van de NOW en ondanks de compensatie toch moet overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV, dan kun je een korting op de subsidie krijgen als je ten onrechte geen contact met het UWV hebt opgenomen voor deze werk naar werk begeleiding. De korting bedraagt vijf procent.

Wil je meer informatie over de NOW 3.0 vierde tranche klik dan hier voor een uitgebreide brochure. Of neem contact op met de juristen van JAN© via juristen@jan.nl.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.