square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Zieke medewerker? Hoe zit het met het doorbetalen van het loon?

Een langdurige ziekteperiode, het is voor zowel de werknemer als de werkgever vaak een vervelende en uitdagende tijd. Hoe zit het met het doorbetalen van het salaris? Ben je in alle gevallen verplicht het loon twee jaar door te betalen? De arbeidsjuristen van JAN© informeren je graag.

Het doorbetalen van het loon bij ziekte

Als werkgever betaal je het loon van een zieke medewerker door. Je bent in de basis verplicht het loon maximaal 104 weken door te betalen. Je betaalt minimaal 70% van het laatstverdiende loon en in de eerste 52 weken moet dit tenminste het wettelijk minimumloon bedragen. Uiteraard kan het zo zijn dat er door middel van de arbeidsovereenkomst of cao afspraken zijn gemaakt waardoor de werknemer recht heeft op meer dan het hierboven vermelde minimumbedrag.

Niet in alle gevallen ben je als werkgever verplicht 104 weken het loon door te betalen. In sommige gevallen kan de aanleiding van de ziekte, de ziekteperiode of het proces van werkhervatting reden kunnen zijn om het loon stop te zetten of op te schorten. Er gelden echter verschillende regels in verschillende situaties.

Stopzetten van het loon (loonsanctie)

Als werkgever kun je het loon van je zieke werknemer stopzetten wanneer:

 1. de ziekte door opzet van de werknemer is veroorzaakt;
 2. de ziekte het gevolg is van een gebrek, waarover de werknemer in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt;
 3. voor de tijd dat de werknemer zijn/haar genezing belemmert of vertraagt;
 4. voor de tijd dat de werknemer zonder deugdelijke grond:
  • passende arbeid niet verricht;
  • weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen, die er op zijn gericht om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten
  • weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak;
  • een WIA-uitkering later aanvraagt dan wettelijk is voorgeschreven.

Wanneer de werknemer alsnog aan de verplichtingen voldoet, is er vanaf die datum weer recht op loon. Het recht op loon vervalt dus totdat de werknemer weer aan de verplichtingen voldoet.

Opschorten van het loon

Als werkgever mag je het loon opschorten voor de tijd gedurende welke je niet in de gelegenheid wordt gesteld te controleren of je werknemer wel recht heeft op loon, bijvoorbeeld als je werknemer zich weigert te laten controleren door de Arboarts.

Opschorting is bedoeld als drukmiddel. Het loon wordt niet betaald, totdat de werknemer zich bijvoorbeeld wel laat controleren. Blijkt uit controle dat de werknemer inderdaad ziek is, dan moet het loon alsnog – met terugwerkende kracht – vanaf de dag van de opschorting worden betaald.

Je moet de werknemer eerst schriftelijk waarschuwen. Pas als de werknemer dan nog steeds weigert, mag je het loon daadwerkelijk stopzetten of opschorten, hetgeen je vervolgens schriftelijk aan de werknemer moet bevestigen.

Kies de juiste maatregel!

Het is van belang de juiste maatregel en de juiste term te gebruiken. Als je als werkgever de verkeerde maatregel of de verkeerde term gebruikt, kan dit betekenen dat de werknemer alsnog met terugwerkende kracht recht heeft op loondoorbetaling. Bijvoorbeeld als in de waarschuwingsbrief staat dat het loon wordt opgeschort in plaats van stopgezet in een situatie waar de werknemer zonder deugdelijke grond heeft geweigerd passende arbeid te verrichten.

Heb je vragen en/of wil je advies? Neem dan contact op met een van de arbeidsjuristen van JAN©: juristen@jan.nl of via ons algemene telefoonnummer 088 220 2220.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.