square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Hoofdlijnenakkoord “HOOP, LEF EN TROTS”

Vanmorgen om 9.30 uur stipt nam Geert Wilders, de aanvoerder van de grootste partij van de coalitie, het woord en ons met 130 km per uur mee door het ‘hoofdlijnenakkoord’. Zijn woorden “Er gaat een hoop veranderen in Nederland” lijken niet overdreven als we kijken naar de opsomming van beoogde maatregelen die volgde.
Volgens de frontvrouw van de VVD Dilan Yeşilgöz wordt er een ‘centrum rechtse koers’ ingezet. Zij wil met een stabiel landsbestuur en een stabiel kabinet Nederland veilig houden. En zij gaf aan dat de ondernemers niet zijn vergeten, zij moeten lucht en zuurstof ervaren.
Daarna was het de beurt aan Pieter Omtzigt van NSC, hij benadrukte met name de wijzigingen die hij wil doorvoeren op bestuurlijk niveau. Verder gaf hij aan dat ‘bestaanszekerheid geen abstract woordje in de grondwet is’.
De laatste in rij was Caroline van der Plas van de BBB, zij gaf aan ontzettend trots te zijn op de prestaties van de 4 bondgenoten samen én tijdens dit onderdeel van de speech stonden de vissers en boeren centraal.  

“Wij slaan een nieuwe weg in”.

De route wordt door 10 hoofdpunten weergegeven, welke JAN© heeft aangevuld doormiddel van informatie die in het akkoord én tijdens de presentatie is gegeven:

1. Bestaanszekerheid en koopkracht

Zo noemen de fractievoorzitters: De lastenverlichting van de werkende Nederlander en de kinderopvang die voor werkende bijna gratis wordt.
In het akkoord wordt specifiek aangegeven dat de wens is om de kinderarmoede aan te pakken.
Het plan is om stapsgewijs te werken aan verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont. Verder komt er een betere schuldhulpverlening voor mensen die in de problemen zijn gekomen.

2. Grip op asiel en migratie

Volgens Geert Wilders krijgen we het strengste beleid ooit en wordt de spreidingswet ingetrokken.
Wat wordt benadrukt is dat er geen automatische voorrang meer komt voor statushouders bij toewijzing woningen.
In het akkoord worden maatregelen genoemd die de asiel toestroom moet beperken.
Dit ziet niet alleen op een verscherping van de toelatingsprocedure. Ook worden er maatregelen genomen om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken.
Daarnaast wordt de studentenmigratie beperkt. Volgens Omtzigt komt nu 40% van de inschrijvingen uit het buitenland en dat is teveel, wat hem betreft.

3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart; elke regio telt

De wooncrisis wordt aangepakt: Er wordt 7,5 miljard geïnvesteerd in de bouw van huizen, huur- en koopwoningen moeten betaalbaar worden. “Je leven staat stil als je geen woning kunt vinden” aldus Pieter Omtzigt.
Alle regio’s in Nederland moeten goed bereikbaar zijn. Zo zal er als het aan de coalitie ligt gestart worden met de bouw van “de Lelylijn” (een nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden, Groningen en Leeuwarden, en Lelystad). Verder wordt er gekeken naar grensoverschrijdende OV verbindingen én verbetering van de verbindingen van het landelijke gebied. Als we kijken naar de luchtvaart zal Schiphol minder geluidshinder moeten geven, met behoud van de netwerkkwaliteit. Er zal t.z.t. schoner moeten worden gevlogen.

4. Een goede toekomst voor landbouw en visserij, voor voedselzekerheid, voor natuur

In het akkoord staat: “Onze boeren, tuinders en vissers moeten gekoesterd worden, omdat ze belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en het Nederlandse cultuurlandschap, en onlosmakelijk onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur”.  Hier voegde Caroline van de Plas tijdens de presentatie nog aan toe dat er weer meer aandacht komt voor de visserij. Het ministerie van LNV gaat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heten. De visserij wordt weer expliciet genoemd. Verder benadrukte zij dat er geen gedwongen onteigening en inkrimping van de veestapel komt. In het akkoord worden maatregelen genoemd voor een dierwaardiger veehouderij en maatregelen voor en natuurherstelbeleid.

5. Energie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie

Er wordt ingezet op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kernenergie en groene waterstof. De verplichting om de CV ketel op den duur te vervangen door een warmtepomp komt te vervallen.

6. Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs

Tijdens de presentatie is aangegeven dat er jaarlijks 600 miljoen naar de ouderenzorg zal gaan. In het akkoord staat dat het nodig is gezien de vergrijzing, kostenstijging en krapte op de arbeidsmarkt om maatregelen te nemen binnen de zorg. Zo zou er aandacht moeten worden besteed aan betere samenwerking tussen zorgverleners, een elektronisch patiëntendossier en komt er een verlaging van het eigen risico tot 165 euro in 2027. Dit laatste moet ervoor zorgen dat zorgmijding beperkt wordt en hiermee drempels worden weggenomen voor langdurig en chronisch zieken.

Met betrekking tot onderwijs staat er het volgende in het akkoord:  Het basisniveau van veel leerlingen is niet op orde, vooral door gebrek aan lees- en rekenvaardigheid. Met een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs moet het tij worden gekeerd.

7. Goed bestuur en een sterke rechtsstaat

Dit is een punt dat vooral door Pieter Omtzigt werd benadrukt. Er zouden sterke hervormingen moeten plaatsvinden. Zo noemde hij het hervormen van het kiesstelsel, waardoor er o.a. een meer regionaal beeld ontstaat van waar mensen behoefte aan hebben. Verder wil hij dat nieuwe wetten worden getoetst aan de grondwet. Dit om schandalen als met de toeslagen en in Groningen te voorkomen. Inspecties zouden ook onafhankelijk moeten worden waardoor zij naar buiten kunnen treden met hun bevindingen en berichten.

8. Nationale veiligheid

Er is volgens het akkoord veel werk te doen om iedereen in Nederland veilig te houden, o.a.:
– De aanpak van de georganiseerde criminaliteit moet worden versterkt.
– Jongeren moeten uit de criminaliteit worden gehouden.
– De aanpak van uithalers in havens wordt uitgebreid.
– Er komt zichtbare aanwezigheid en meer politie en politieposten in wijken en de recherche wordt versterkt.

9. Internationale veiligheid

In het akkoord wordt aangegeven dat voor onze internationale veiligheid de politieke en militaire samenwerking met de NAVO voorop staat. Nederland blijft een constructieve partner in de EU. Het streven is een samenleving die beter voorbereid is op verstoringen.
Veiligheid en weerbaarheid vereisen dat Nederland strategische voorraden aanhoudt van essentiële zaken en bepaalde zaken zeker stelt. Denk hierbij aan medicijnen, voedsel, infrastructuur, waaronder watervoorraad en energie. 
Het is cruciaal dat we onze nationale soevereiniteit behouden. Nederland staat zeer kritisch tegenover verdere uitbreiding van de Europese Unie.

‘We investeren fors in defensie’ aldus Dilan Yeşilgöz. Verder wordt aangegeven dat er blijvende steun voor Oekraïne zal zijn.

10. Solide overheidsfinanciën, economie en vestigingsklimaat.

Zoals reeds aangekaart benadrukt Yeşilgöz dat er lucht moet zijn voor de ondernemer. Er werden geen expliciete maatregelen genoemd tijdens de presentatie.
In het akkoord staat echter: “Een gezonde economie en florerende bedrijven zijn noodzakelijk voor de welvaart in Nederland. Zonder een stabiele economie en een krachtig MKB zijn er geen banen en is er geen geld voor publieke voorzieningen. Ondernemers zijn nodig om te investeren en zijn van grote waarde voor onze samenleving”.

Hieruit blijkt de waardering voor ondernemers binnen het MKB, wat JAN© uiteraard toejuicht.
Zo wordt er gesproken over het verbeteren van het vestigingsklimaat, waarbij ook wordt gekeken naar fiscale maatregelen. Recente lastenverzwaringen voor ondernemers, verhoging van de energiebelasting en vermogen die zijn aangekondigd sinds Prinsjesdag worden deels teruggedraaid. In dit kader zijn de volgende fiscale ‘verruimingen’ aangegeven:
– Terugdraaien verlagen MKB-winstvrijstelling naar 12,03%.
– Terugdraaien verhoging 31% naar 33% van box 2.
– Verlagen tarief box 3.
– Terugdraaien afschaffen inkoop eigen aandelen (inkoopfaciliteit dividendbelasting).
– Geen wijzigingen hypotheekrenteaftrek.

Ook zijn er fiscale versoberingen genoemd:
– Beperken giftenaftrek IB en Vpb en geven uit de vennootschap.
– Afschaffen verlaagd btw-tarief logies – uitgezonderd kampeerterreinen (2026).
– Afschaffen verlaagd btw-tarief culturele goederen en diensten – uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie (2026).
– Afschaffen salderingsregeling voor klein verbruikers (met ingang van 2027 in één keer).

Overige maatregelen die zijn aangekondigd:
– De regeldruk wordt tegengegaan.
– Bedrijven worden geholpen bij de energietransitie.
– De beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie, en (digitale) infrastructuur krijgen prioriteit.
– De kosten voor energie (zowel voor bedrijven als consumenten) mogen niet significant uit de pas lopen met de buurlanden.
– Bezien wordt welke maatregelen nodig zijn om bedrijven en consumenten te ondersteunen.
– Geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid; daar waar mogelijk bestaande koppen, die zorgen voor extra regeldruk, schrappen.
– In wetgeving en beleid moet rekening gehouden worden met de gevolgen voor kleine ondernemers, bijvoorbeeld wat betreft kosten en risico’s, zodat het in dienst nemen van mensen mogelijk blijft.
– InvestNL wordt verstevigd als belangrijk vehikel voor investeringen in innovatie en in de potentie van onze economie.

Het zijn al met al nogal wat plannen en maatregelen die zijn gepresenteerd. Dit moet uiteraard ook ergens van betaald worden. In het akkoord spreken ze van het volgende: ‘Solide financieel-economisch beleid is van belang om schulden niet oneindig door te schuiven naar toekomstige generaties en belastingen niet telkens te moeten verhogen’.

Zo is de coalitie voornemens om bijvoorbeeld te bezuinigingen op de publieke omroep, het ambtenarenapparaat en de verhoging van het minimumloon wordt teruggedraaid. Verder wil de coalitie minder uitgeven aan ontwikkelingshulp en inzetten op een lagere afdracht aan de Europese Unie.

Dit akkoord op hoofdlijnen zal uiteraard nog nader worden uitgewerkt. Dan zullen ook de maatregelen voor jou als ondernemer meer duidelijk worden. Zodra er concrete maatregelen worden gepresenteerd of er nieuws is dat interessant is voor jou als ondernemer dan meldt JAN© zich uiteraard weer.

Heb je vragen? Mail ze mij via, CamielLokkerbol@JAN.nl

Op JAN© kun je rekenen!

Gerelateerde artikelen

JAN©

Voer voor discussie

In Nederland zijn er ongeveer 50 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Vaak is meteen duidelijk of een bedrijf…

Verder lezen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

De uitkomst van de JAN© Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul de onderstaande gegevens in

EBITDA rekenhulp

Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde.