square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Financieringen

JAN©

Financieringen, wat is jouw reddingsboei tijdens de coronacrisis?

Financieringen, wat is jouw reddingsboei tijdens de coronacrisis?

Het kabinet heeft in aanvulling op het eerste noodpakket van 7 april jl. een pakket aanvullende maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Dit noodpakket 2.0 treedt op 1 juni 2020 in werking.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO) en de Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC). Het totaalpakket bestaat nu uit de volgende maatregelen.

Klein Krediet Corona (KKC)

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Vanaf 29 mei is het voor ondernemingen met een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro mogelijk om een lening aan te vragen. Ondernemers zullen door gebruik te maken van het KKC sneller een financiering krijgen bij banken omdat de overheid garant staat voor 95%.

Deze regeling wordt in het leven geroepen voor ondernemers die voor de Coronacrisis voldoende winstgevend waren, voor 1 januari 2019 ingeschreven stonden in het Handelsregister van de KvK en minimaal 50.000 euro omzet maakten.

De Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben reeds toegezegd financieringen aan te zullen gaan bieden via deze regeling. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de coronaregeling binnen de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) mogen de regeling ook aanbieden. De leningsvoorwaarden zijn als volgt:

  • De rente die in rekening wordt gebracht is maximaal 4%.
  • De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar.
  • Er moet een eenmalige vergoeding worden betaald van 2% van het leenbedrag.

De overheid heeft 750 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling door garant te staan voor 95% (713 miljoen euro). Let op! Deze regeling is tot en met het 4e kwartaal 2021 beschikbaar.

Leverancierskrediet / reverse factoring

Kabinet helpt leveranciers en ondernemers met hun leverancierskrediet

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering bij een kredietverzekeraar af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt.

In de huidige tijden zien verzekeraars toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken.

Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Er komt een herverzekering vanuit de staat voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad.

Reverse factoring

Naast de herverzekering van de overheid zou je als ondernemer ook kunnen kijken naar reverse factoring. Reverse factoring is alleen mogelijk als je als MBK-ondernemer aan grote multinationals als Heineken of Ahold levert. Bij traditionele factoring kijkt de factormaatschappij vooral naar de financiële gezondheid van jouw bedrijf. Bij reverse factoring wordt vooral gekeken naar de financiële gezondheid van jouw klant (de grote multinational). Bij reverse factoring neemt een financiële instelling (bv de bank) de factuur over van de multinational en betaalt het openstaande bedrag, vaak direct na accordering van de factuur door de multinationals, aan jou. De multinational betaalt vervolgens de factuur aan de bank met in achtneming van zijn “normale” betalingstermijnen. Uiteraard zal je er wel voor moeten zorgen dat de multinational hieraan mee wil werken.

Lagere provisie BMKB-regeling en verhoging garantiebudge

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen en 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Indien je een non-bancaire financiering hebt en verhoging wenst, ga dan na bij jouw non-bancaire financier of je gebruik kan maken van de BMKB corona regeling.

Corona-overbruggingslening (COL)

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Meer informatie over de COL. Deze regeling is inmiddels beëindigd.

Uitstel van aflossingen bancaire leningen

De banken zijn met een aanvulling op het pakket van het kabinet gekomen om hun zakelijke klanten financieel gezien meer lucht te geven. Ondernemingen met een uitstaand krediet die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. De grootbanken hebben verschillende werkwijzen. Zo krijgen klanten van de ABN AMRO met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro automatisch uitstel van rente en aflossing. Bij zowel de ING als de Rabobank moet je zelf online aangeven of je gebruik wilt maken van de regeling.

Qredits

Qredits is een stichting die kredieten verstrekt aan het MKB tot maximaal 250.000 euro. Indien je als ondernemer gebruik maakt van een financiering via Qredits dan kun je rekenen op stopzetting van de aflossingen voor een periode van zes maanden en automatische verlaging van de rente naar 2%.

Daarnaast wil Qredits aan 2000 ondernemers een overbruggingskrediet verstrekken van 12.500 euro en dan een vergelijkbare rentekorting voor zes maanden voor dit krediet aanbieden. Voor het overbruggingskrediet van Qredits komen bestaande klanten in aanmerking, maar een deel van het beschikbare aantal kan door nieuwe klanten worden benut die elders al een (bank)lening hebben.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Met de GO-regeling is het makkelijker om als ondernemer eerder een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een Staatsgarantie van 50% en loopt zo minder risico. De regeling is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die kerngezond zijn en hoofdzakelijk activiteiten in Nederland verrichten. De GO-regeling hanteert een ondergrens van 1,5 miljoen euro en een bovengrens die is bijgesteld van 50 miljoen euro naar 150 miljoen euro. Het overheidsbudget hiervoor wordt permanent verhoogd. Let op! Deze regeling is tot en met 15 december 2021 aan te vragen.

Verruiming Borgstelling BMK-kredieten (BMKB-C)

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versneld en tijdelijk verruimd. Hierdoor kunnen bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd blijven. Het ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen.

De regeling is verruimd waarbij het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. De overheid staat dus voor 90% van 75% van het totale krediet dat de bank verstrekt garant. Het risico voor de bank is daarmee beperkt tot 32,5% over het verstrekte krediet. Hierdoor kunnen ondernemers onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij hun bank (tot maximaal 1,5 miljoen euro). Let op! Deze regeling is tot en met het 4e kwartaal 2021 beschikbaar.

Verlenging Garantieregelingen

De overheid heeft met de huidige maatregelen (TVL, de NOW en uitstel van belastingafdracht) voldoende liquiditeiten gegenereerd waardoor veel ondernemers nog geen externe financiering met garantieregelingen nodig hadden. Met het aflopen of afbouwen van de maatregelen verwacht de overheid dat de liquiditeitsbehoefte groter zal worden waarbij de door de overheid (deels) gegarandeerde regelingen een uitkomst kunnen bieden.

Het kabinet heeft daarom besloten om de corona garantieregelingen te verlengen tot 30 juni 2021. Onder de corona garantieregelingen vallen het corona garantie-instrumentarium en de financieringsregelingen COL via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Overbruggingskredietfaciliteit bij Qredits. Uitzondering op deze termijn is de BMKB-C regeling (borgstelling midden- en kleinbedrijf corona) die via de grootbanken loopt.  Voor de BMKB-C wordt een verlenging tot eind 2021 voorgesteld omdat volgens het kabinet deze regeling een solide basis biedt om het mkb te ondersteunen dat financiering zoekt en BMKB-C buiten het COVID-19 staatssteunkader valt.

Vragen? Mail naar Bedrijfsadviseurs@jan.nl

Meer mogelijkheden

In bovenstaand artikel tref je enkel de externe maatregelen die in het leven zijn geroepen in verband met de coronacrisis. Er zijn echter meer mogelijkheden om je liquiditeitspositie te verbeteren. Meer tips vind je in het artikel Het startpunt. Zorg voor inzicht.

De bedrijfsadviseurs van JAN© zetten graag samen met jou de route uit op weg naar de financiering die past bij het bereiken van jouw doel. Ook helpen wij je met het opstellen van de financieringsaanvraag.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via Bedrijfsadviseurs@jan.nl dan wel telefonisch met Geert Hoedjes (088-2202447) .

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.