square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

De stille maatschap: jaarlijkse belastingbesparing van duizenden euro’s voor de medisch specialist, tandarts, consultant of advocaat

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De BV versus eenmanszaak qua crediteurenaansprakelijkheid

De BV is een separate rechtsfiguur, los van de uiteindelijk (privé) aandeelhouder van de BV. Dit is anders dan bij een eenmanszaak, waarbij de ondernemer feitelijk ook de onderneming is. Als men onderneemt via een BV, is de crediteurenaansprakelijkheid beperkt tot wat is ingebracht in een BV. Schuldeisers kunnen dan ook niet aan het privévermogen komen. Dat is uiteraard een prettig gegeven. De ondernemer die in privé onderneemt is met zijn gehele privévermogen aansprakelijk voor ondernemingsschulden, wat een risico oplevert.

De BV versus eenmanszaak qua fiscaliteit

Fiscaal kent de BV de mogelijkheid van uitstel van belastingheffing. Waar bij een ondernemer in de inkomstenbelasting direct over alle winst inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd is, kan in de BV een deel van de belastingclaim uit worden gesteld. De winst van de BV wordt met vennootschapsbelasting belast, waarvan tot een jaarwinst van € 200.000 het tarief de komende jaren daalt van 19% (2019) naar 15% (2021). Als de beroepsbeoefenaar vervolgens de winst na vennootschapsbelasting aan zichzelf in privé wil laten uitkeren, is hij nog eens 25% belasting (2019) in box 2 verschuldigd. Maar die winst hoeft hij niet uit te keren, er zijn allerlei mogelijkheden om wel iets met die middelen te doen zonder direct belasting te betalen (bijvoorbeeld lenen aan zichzelf in privé).

Er is echter ook een fiscaal nadeel dat gepaard gaat met ondernemen via een BV: het zogeheten gebruikelijk loon. De beroepsbeoefenaar die 5% of meer van de aandelen bezit in een BV welke een onderneming uitoefent (bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk), kwalificeert fiscaal als een zogeheten directeur-grootaandeelhouder (dga). Dga’s zijn fiscaal gehouden om een bepaald minimum salaris te genieten, dat heet gebruikelijk loon. Dit salaris wordt fiscaal behandeld als het salaris van gewone werknemers, dus vol belast met loonheffingen.

Als het salaris op grond van de markt relatief hoog is (wat meestal zo is bij beroepsbeoefenaren), dan is de belastingdruk voor dit deel van het inkomen vaak duizenden euro’s per jaar hoger dan voor vergelijkbare bedragen die de eenmansondernemer als winst geniet. Dit komt doordat ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaken, maten in een maatschap of vennoten van een vennootschap onder firma) aanspraak kunnen maken op fiscale aftrekposten die niet gelden voor salaris van een werknemer of dga.

Samengevat, het grote voordeel van ondernemen als privépersoon zijn de fiscale aftrekposten, het nadeel is de crediteurenaansprakelijkheid in privé. De voordelen van een BV zijn beperking van de crediteurenaansprakelijkheid voor de dga en de mogelijkheid tot belastinguitstel voor de BV-winst. Het fiscale nadeel van een BV betreft het gebruikelijk loon, waarbij de belastingdruk hoog is.

Het beste van beide werelden: de stille maatschap

Er is echter een manier om het beste van beide werelden samen te brengen: de stille maatschap. Hoe werkt het en wat is een stille maatschap eigenlijk? Laten we eerst eens kijken naar de meer bekende, openbare maatschap. Dat is een samenwerkingsvorm voor zelfstandige beroepsbeoefenaars, zoals artsen, advocaten en belastingadviseurs. De maten brengen daarbij iets in de maatschap in met als doel voordeel te behalen en dat samen te delen. De inbreng kan bestaan uit bijvoorbeeld geld of arbeid. De maten kunnen natuurlijke personen zijn (zoals een dga), maar ook lichamen (zoals een BV).

Een openbare maatschap treedt als zodanig naar buiten toe. Buiten de inschrijving in het handelsregister wordt de naam van de maatschap vermeld op bijvoorbeeld briefpapier, een website of het praktijkgebouw van de beroepsbeoefenaren. De openbare maatschap neemt dus onder een specifieke naam deel aan het rechtsverkeer.

Een stille maatschap die een onderneming drijft moet ook in het handelsregister worden ingeschreven, maar in tegenstelling tot een openbare maatschap drijft zij geen onderneming onder een bepaalde naam. Bij de inschrijving van een stille maatschap in het handelsregister wordt vermeld dat het om een stille maatschap gaat. Daarbij wordt ook vermelding gemaakt van de naam en adres van de stille maten.

Beperkte aansprakelijkheid

Bij een stille maatschap is de maat die namens de stille maatschap handelend optreedt aansprakelijk voor de maatschapsverbintenissen. Zo kan bij een stille maatschap aangegaan door een dga en ‘zijn’ BV, de BV als handelende maat onder eigen naam optreden voor rekening van de stille maatschap. De contractpartijen van de BV behouden hun contractuele relatie met de BV, welke als handelende maat namens de stille maatschap optreedt. In die structuur kunnen derden enkel de BV aansprakelijk stellen voor maatschapsschulden. Daarmee blijft de dga binnen een stille maatschap de juridische bescherming van de BV genieten.

Fiscale ondernemersaftrekken

In de beoogde structuur brengt de BV via het maatschapscontract het genot van door haar gedreven onderneming in de stille maatschap in. De dga brengt arbeid in, waarbij het doel is om het gebruikelijk loon te verruilen voor winst uit onderneming met bijbehorende aantrekkelijke fiscale ondernemersfaciliteiten in de Wet IB 2001. Hiervoor dient de onderneming voor rekening en risico van de dga te worden gedreven.

De stille maat is echter niet aansprakelijk jegens derden en dus kwalificeert de dga in die structuur in beginsel niet als IB-ondernemer. Er is echter een ‘escape’, namelijk als de dga zelfstandig beroepsbeoefenaar is, zoals bijvoorbeeld een (tand)arts, belastingadviseur of notaris. Dat betekent dat de vrije beroepsbeoefenaar die met ‘zijn’ BV een stille maatschap aangaat, als IB-ondernemer kwalificeert en aanspraak maakt op de ondernemersfaciliteiten.

Tussenconclusie

Een correct gestructureerde stille maatschap tussen een dga-vrije beroepsbeoefenaar en ‘zijn’ eigen BV is een aantrekkelijke optie om de belastingdruk van de dga jaarlijks met duizenden euro’s te verlagen. Het hoog belaste salaris (gebruikelijk loon) van de dga wordt daarbij geconverteerd naar lager belaste winst uit onderneming, zonder dat er een hoger risico is van een aansprakelijkstelling in privé.

Aandachtspunten / overige voorwaarden

Meerdere bezittingen BV

Een voorwaarde voor een succesvolle implementatie van de beschreven stille maatschap structuur is dat de BV andere bezittingen heeft de onderneming. Dat kan bijvoorbeeld het dga pensioen in eigen beheer zijn, beleggingen of vastgoed.

Winstverdeling

Bij een stille maatschap tussen de BV en de dga dient een zakelijke winstverdeling te worden overeengekomen die recht doet aan de inbreng van de maten, anders bestaat het risico op fiscale correcties.

Beroepsbeoefening

Bij een zelfstandig uitgeoefend beroep staan de vakkundige vaardigheden van de dga voorop. Als de dga echter het grootste deel van zijn / haar tijd zich bezighoudt met andere zaken (management bijv.), bestaat het risico dat hij / zij niet langer kwalificeert als zelfstandig beroepsbeoefenaar, waarmee het IB-ondernemerschap in gevaar komt.

Inbreng van de BV

Zoals aangegeven, is de stille maatschap een samenwerking, waarbij beide partijen iets in moeten brengen. De inbreng van de dga is vaak evident – arbeid. Maar de BV moet ook iets in te brengen hebben, zoals personeel of kapitaal, denk aan de tandartsstoel van de tandarts of een dure scan van de medisch specialist.

Salaris dga

Het fiscale voordeel van deze structuur zit in de conversie van het salaris naar winst uit onderneming. Wil het fiscaal lonen om het salaris om te zetten, dan dient het salaris wel voldoende hoog te zijn. Bij (relatief) lagere salarissen is het de vraag of de structuur loont.

Kosteloze scan stille maatschap

Wil je weten of jij je voordeel kunt doen met de stille maatschap? Neem contact op met Ognjen Soldat (088-2202321 / OgnjenSoldat@JAN.nl) of Camiel Lokkerbol (088-2202301 / CamielLokkerbol@JAN.nl). Wij gaan aan de hand van een aantal vragen na of je in aanmerking komt voor deze structuur. Vervolgens kunnen we ook berekenen hoeveel het fiscale voordeel in jouw situatie jaarlijks bedraagt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.