square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Euro,Money,In,Wallet

JAN©

Belastingplan 2023: Inkomstenbelasting, heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting. Wanneer je in aanmerking komt voor de korting betaal je minder belasting. Waar de tarieven binnen de inkomstenbelasting lager worden zien we ook dat de heffingskortingen sterk verminderen. Dit zou ook bijdragen aan het eenvoudiger maken van het belastingstelsel.

Algemeen

Vanaf 2020 zijn vele fiscale aftrekposten aftrekbaar tegen een jaarlijks dalend vast tarief. Het gaat bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek, partneralimentatie, giften en zorgkosten.
In 2022 is dit vaste tarief gedaald naar 40% en in 2023 daalt het verder naar 36,93%. De aftrekposten met betrekking tot lijfrenten, arbeidsongeschiktheidsverzekering en de reisaftrek openbaar vervoer kunnen nog wel tegen het hoge tarief worden afgetrokken. Verder is in de brief bij het Belastingplan 2023 aangegeven dat voor periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen een maximaal bedrag van € 250.000 wordt ingevoerd om zodoende hoge inkomens niet volledig te kunnen verrekenen met periodieke giften.

Arbeidskorting

In 2022 is de maximale arbeidskorting € 4.260. Vanaf een inkomen van € 36.650 wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt in 2022 5,86%.

In 2023 is de maximale arbeidskorting € 5.052. Vanaf een inkomen van € 36.626 wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt in 2023 6,51%.

Het kabinet had al aangekondigd per 2023 behoorlijk wat wijzigingen aan te willen brengen in de arbeidskorting. Werkenden met een laag inkomen krijgen een hogere arbeidskorting, ter compensatie van het verlies van koopkracht. Verder moeten parttimers gestimuleerd worden om meer uren te gaan werken door het verhogen van de arbeidskorting. Dit zou bijdragen aan het oplossen van het personeelstekort.

In 2023 vervalt de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner.

Algemene heffingskorting (AHK)

De AHK is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De korting is verhoogd naar € 3.070. De toepassing van deze korting zal wijzigen. Naast het box 1 inkomen gaat ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor zullen mensen met voornamelijk box 2 of box 3 inkomens een lagere korting ontvangen en dus meer belasting moeten betalen.

De inkomensondersteuning AOW

Deze inkomensondersteuning wordt verlaagd in 2023 en 2024 en afgeschaft per 2025. Bij het Belastingplan 2023 is een voorstel van wet tot wijziging van de AOW ingediend. In dit voorstel wordt per 1 januari 2023 koopkrachtondersteuning voor AOW-gerechtigden geregeld door een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon met 10%. Het gevolg is dat per saldo het inkomen van AOW-gerechtigden toeneemt.

Ouderenkorting

In het coalitieakkoord is een verhoging van de ouderenkorting gepresenteerd. Dit wordt teruggedraaid. Dit zou de ouderen met (hoge) middeninkomens raken. Deze maatregel maakt overigens geen verschil voor ouderen met hoge inkomens aangezien zij geen recht hebben op ouderenkorting.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Het duurt nog even maar als het aan dit kabinet ligt zal de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) verdwijnen per 1 januari 2025. De korting blijft wel beschikbaar voor ouders van kinderen die voor deze datum zijn geboren.
Inmiddels is vanuit de Kamer de wens uitgesproken om de het overgangsrecht van de IACK anders vormgegeven dan hierboven beschreven. Het idee is om een voorstel uit te werken waarbij alle ouders recht blijven houden op de IACK en het kortingsbedrag vervolgens af te bouwen, waarna de IACK volledig wordt afgeschaft.
Het kabinet werkt aan een herziening van de kinderopvangtoeslag en wil om die reden van de IACK af. De nieuwe regeling moet het aantrekkelijker maken voor ouders om te werken.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met mij via DavedeHeiden@JAN.nl

Dave de Heiden, fiscalist

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:

Koopkracht maatregelen
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en B.V.
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© volgt de ontwikkelingen op de voet en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.