square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© alles hands aan dek

JAN©

Alle ‘hands’ aan dek!

Namens het demissionaire kabinet is er gisteren aan ondernemers hoop en perspectief geboden tot 1 juli 2021. Dit door middel van een extra steunpakket van 7,6 miljard. Het idee is dat nu ‘alles op alles’ wordt gezet om ondernemers te helpen. En de hoop is dat er in de zomer geen compensatieregelingen meer nodig zijn. Met dit pakket wordt getracht meer ondernemers te bereiken en ze te compenseren met hogere bedragen. Hiermee wordt afgestapt van de eerdere koers. Geen vinger meer aan de pols, maar het bieden van een perspectief. En die koerswijzing pakt als volgt uit:

De TVL (tegemoetkoming van de vaste lasten)

De TVL is verlengd tot 1 juli 2021 én uitgebreid. Meer ondernemers kunnen voortaan gebruik maken van deze tegemoetkoming. . Nog steeds geldt dat onderneming tenminste 30% omzetverlies moeten hebben om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Daarbij geldt dat de omzet wordt vergelijken met hetzelfde tijdvak in 2019. De voorwaarde dat je per bedrijf per 3 maanden minimaal € 3.000 vaste lasten moet hebben wordt vermoedelijk verlaagd. Hierdoor kunnen ook kleinere bedrijven gebruik maken van de regeling. Voor bedrijven in deze categorie wordt de minimale vergoeding verhoogd naar € 1.500. Het maximale subsidiebedrag voor het MKB is verhoogd naar € 330.000 per kalenderkwartaal vanaf 1 januari jl. De TVL is nu ook toegankelijk voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen bedraagt € 400.000.
De aanvraag van de TVL voor het 1e kwartaal van 2021 zal naar verwachting mogelijk zijn in de loop van februari.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

De TONK regeling is bedoeld voor werknemers met een flexcontract, ZZP-ers en kleine DGA’s. De regeling ziet op een compensatie in de woonlasten, waarbij zowel naar het actuele inkomen als het direct beschikbare vermogen zal worden gekeken.
Er is aangekondigd dat deze regeling bekend wordt gemaakt per 1 februari 2021. Voor het doen van een aanvraag bij de woongemeente kan het zo zijn dat moet worden gewacht tot 1 maart 2021.

NOW (Noodmaatregel Overbrugging over Werkgelegenheid)

Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 wordt een groter deel van de loonkosten gecompenseerd. Over 2020 werd er maximaal 80% van de loonsom gecompenseerd. Dit percentage zou worden afgebouwd. In plaats van een afbouw is er nu een verhoging aangekondigd voor het eerste en tweede kwartaal wordt er maximaal 85% van de loonkosten gecompenseerd. Vanaf 15 februari kan NOW worden aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2021.

TOZO

De TOZO kan met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. worden aangevraagd en zal in zijn huidige vorm doorlopen tot 1 juli 2021. Er zal echter geen vermogenstoets worden ingevoerd vanaf 1 april 2021 zoals eerder aangekondigd. Vanaf 1 februari 2021 kunnen de eerste aanvragen worden gedaan.

Voor een verkregen TOZO lening (maximaal € 10.157) wordt de aflossingsplicht uitgesteld tot 1 juli 2021 en dient voor 1 juli 2024 te zijn afgelost. De rente op de lening bedraagt 2% en loopt vanaf 1 juli 2021.

Garantieregeling voor evenementenbranche

Voor organisatoren van evenementen is € 300 miljoen gereserveerd. Er komt een garantieregeling. Het is de bedoeling dat organisatoren van evenementen de mogelijkheid krijgen om met de voorbereidingen te beginnen. De garantieregeling is nodig ter dekking van het risico op annuleren. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt.

De voorraad vergoeding voor langdurig gesloten winkels

Er is een verhoging van de voorraad vergoeding aangekondigd. Als voorbeeld werd  gesproken over de compensatie van de onverkochte winterjassen in kledingwinkels in combinatie met de voorjaarscollectie die moet worden gefinancierd. Voor bedrijven die tegen dergelijke problemen aanlopen komt er een vergoeding van 21% van het omzetverlies met een maximum van € 200.000 over het eerste kwartaal.  
De voorraad vergoeding voor langdurig gesloten winkels geldt alleen voor het 1e kwartaal van 2021.
Let op: de voorraad vergoeding voor de horeca is niet verlengd in het 1e kwartaal van 2021.

Het perspectief voor de starters

De startende ondernemers zijn tot nu toe tussen wal en schip gevallen als we kijken naar de steunmaatregelen. Er komt een regeling voor starters die gestart zijn tussen 1 januari en 30 juni 2020.  Er zal worden gekeken naar de omzet die is behaald in het derde kwartaal 2020 als referentie. De steun zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2021. Meer is tot nu toe niet bekend gemaakt aangezien nog wordt gewerkt aan de maatregel. Het is dermate druk bij de uitvoerende instanties dat meer tijd nodig is.

Belastingen

Ook op het gebied van belastingen worden een aantal maatregelen getroffen:

  • Ondernemers kunnen langer verzoeken om belastinguitstel. De termijn is verlengd tot 1 juli 2021. (De termijn voor het terugbetalen van het belastinguitstel schuift op naar 1 oktober 2021. De terugbetalingstermijn van 36 maanden is hetzelfde gebleven).
  • Er wordt gewerkt aan soepelere voorwaarden voor het kwijtschelden van (belasting)schulden waardoor een in de kern gezond bedrijf een doorstart kan maken. Deze regeling zal in het tweede kwartaal gereed zijn.
  • DGA’s hebben de mogelijkheid om een lager gebruikelijk loon vast te stellen.
  • Het urencriterium, dat IB-ondernemers toegang geeft tot o.a. de zelfstandigenaftrek, wordt versoepeld.
  • De vrije ruimte binnen de werkkosten regeling wordt net als in 2020 verruimd (oftewel 3% tot een brutoloonsom van 400.000 en over het meerdere 1,2%).
  • Verder is een belastingregeling voor het thuiswerken aangekondigd. Ook deze regeling wordt nog uitgewerkt. De verwachting is dat het thuiswerken een deel van het nieuwe werken wordt.  Er wordt nu gekeken welke faciliteiten er dan beschikbaar gesteld kunnen worden vanuit de overheid.

Het doel is om Nederland met deze maatregelen “Perspectief voor het herstel van de economie, perspectief voor het behoud van banen, perspectief voor bedrijven en perspectief voor de economie als geheel te bieden”. JAN© hoopt dat er nu ‘alles op alles’ wordt gezet op een snelle uitvoering van de maatregelen waardoor de steun de ondernemers snel bereiken. Heb je vragen over deze maatregelen? Of wil je weten wat je zelf zou kunnen ondernemen, bijvoorbeeld om je liquiditeitspositie te verbeteren? Neem dan contact op met je adviseur bij JAN© óf Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.