Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Stap 1: verzamelen van informatie: alle belangrijke gegevens zijn beschikbaar

Met de juiste informatie bepalen we de waarde van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de financiële prestaties, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen, begrotingen, strategische plannen, toekomstverwachtingen en branche-informatie.

Ons informatiepakket bevat vaak de volgende onderdelen:

 • Onderneming: activiteiten, belangrijke afnemers en leveranciers, kritische succesfactoren, juridische structuur, personeels- en organisatiestructuur.
 • Markt: relevante marktontwikkelingen, concurrentieanalyse, cliënten, kansen en bedreigingen.
 • Historische financiële informatie: jaarrekeningen, managementrapportages, analyses over afwijkingen met begrotingen, de fiscale situatie en overige bijzonderheden.
 • Toekomstige financiële informatie: begroting komend jaar, financiële projecties en ondernemingsplannen.
 • Diversen: relevante contracten, mogelijke juridische claims.

Stap 2: Financiële analyse

Vanuit het verleden en heden kijken we doelbewust naar de toekomst. Voor een juiste waardebepaling is het belangrijk om heel nauwkeurig een analyse van de onderneming te maken. In onze analyse nemen we alle belangrijke aspecten uit het verleden en heden mee.

Het resultaat is een helder rapport waarin ook de verwachtingen voor de toekomst een prominente plek hebben. De prognoses stellen we in nauwe samenwerking met het management en de aandeelhouders op. Het spreekt voor zich dat wij in voorkomende gevallen onze objectiviteit en onpartijdigheid goed bewaken.

Stap 3: Waarderingsmethode: de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen helder in beeld

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf is namelijk niet simpel de uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen ‘harde’ gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol bij de waardeanalyse.

Wij passen verschillende waarderingsmethoden toe. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van de situatie.

 • Discounted Cash Flow (DCF-methode): Contante waarde van toekomstige operationele vrije kasstromen minus de marktwaarde van het vreemd vermogen.
 • Adjusted Present Value (APV): Een variant op de DCF-methode, waarbij we de waarde van het belastingvoordeel als gevolg van de aftrekbaarheid van rente op vreemd vermogen apart inzichtelijk maken.
 • Verbeterde rentabiliteitswaarde (RW): Waarde op basis van de rentabiliteit van de onderneming gecorrigeerd voor oneigenlijke baten en lasten en rekening houdend met een normatieve vermogensstructuur.
 • Intrinsieke waarde (IW): Zichtbaar eigen vermogen volgens de balans aangepast voor over- en onderwaardering van activa en passiva (bijvoorbeeld stille reserves in gebouwen, onderhanden werk, vrijval voorzieningen en belastinglatenties).
 • Liquidatiewaarde (LW): Waarde van te verkopen activa minus af te wikkelen schulden en verplichtingen.

SWOT-analyse

Minstens zo belangrijk voor ons waarderingsrapport zijn een analyse van de onderneming en de markt waarin deze opereert. In een zogenoemde ‘SWOT-analyse’ (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) maken we de sterke en zwakke punten van de onderneming en de kansen en bedreigingen in de markt inzichtelijk. We belichten onder meer het verdienmodel en het onderscheidend vermogen van de onderneming. Daarmee kunnen we de toekomstverwachting beter onderbouwen.

Waardebepaling

De door ons gekozen methode zorgt voor een transparante en representatieve waardebepaling. Naast de uitkomst is ook de onderbouwing belangrijk. In voorkomende gevallen toetsen we de gekozen waarderingsmethode op basis van een market/multiple methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.

Stap 4: Waarderingsrapport: een helder overzicht van de belangrijkste data

Onze analyses en de keuze voor de juiste waarderingsmethode monden uit in een onderbouwd en transparant waarderingsrapport. Hierin staan de uitgangspunten, het risicoprofiel van de onderneming en de waardeberekening.

Ons waarderingsrapport bevat vaak de volgende onderdelen:

 • Achtergrond opdracht
 • Historie en object van waardering
 • Positie van de onderneming en markt
 • Financiële analyse
 • Waarderingsmethode en vermogenskosten
 • Uitgangspunten prognose
 • Berekening van de waarde
 • Bijlagen