Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

1. Acquisitiestrategie

Er zijn verschillende redenen om een bedrijf te kopen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van kennis, een uitbreiding van het producten- of dienstenpakket, het realiseren van schaalvoordelen of het versterken van je marktpositie. Met een weldoordacht ondernemingsplan breng je de groeistrategie in kaart. Dat maakt het eenvoudiger om het juiste acquisitieprofiel te maken. Je profiteert van onze ervaring, kennis en kunde.

 

Acquisitieprofiel

Bij een overname kijken we heel nadrukkelijk naar de synergievoordelen. Wellicht vullen jullie elkaar goed aan of is een groter marktaandeel belangrijk. Het op de juiste manier in kaart brengen van de meerwaarde helpt bij het vaststellen van het juiste acquisitieprofiel

Zoeken kandidaten

De tweede stap in het aankopen van een onderneming is het zoeken naar een geschikte onderneming

Het maken van een zoekprofiel

De zoektocht naar een over te nemen bedrijf kan beginnen. Met gegevens uit diverse databases en met behulp van ons uitgebreide netwerk maken we een lijst van geschikte kandidaten. Deze potentiële overnamekandidaten analyseren we met behulp van openbare bronnen. Samen met jou pikken we de meest geschikte kandidaten daaruit. Die kandidaten kunnen we voor je benaderen. Omdat de overname van een onderneming zeer vertrouwelijk is, gaan we daarbij uiterst zorgvuldig te werk.

2. Benaderen kandidaten

Is er een klik met de verkopende partij?

Is een kandidaat bereid om een eventuele overname verder te onderzoeken, dan plannen we één of meer besprekingen. Ze zijn nodig om duidelijkheid te krijgen over wat beide partijen van een overname verwachten en hoe ze aankijken tegen het overnameproces. Wij weten uit ervaring dat hier vaak grote verschillen van inzicht kunnen bestaan. Door de zienswijzen al in een vroeg stadium van de aankoop te bespreken, voorkomen we latere onduidelijkheden en teleurstellingen. De gesprekken maken ook duidelijk of er een klik is; dit is van groot belang voor het slagen van de transactie.

3. Selectie kandidaat

Het kaf van het koren scheiden

Wij hebben ruime ervaring met het maken van selecties na gesprekken met mogelijke kandidaten. De keuze voor een kandidaat wordt meestal gemaakt op basis van naam en reputatie, een globale SWOT-analyse, de financiële performance op hoofdlijnen en, vooral, de klik met de verkopende partij. Als we het er samen over eens zijn dat we best een serieuze kandidaat hebben gevonden, moeten we eerst een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Als de geheimhoudingsverklaring is getekend wordt het serieus en kunnen we beginnen met het verzamelen van vertrouwelijke informatie.

4. Informatie verzamelen

De aan te kopen onderneming grondig in kaart brengen

Als de voorbereiding van de koop met succes is doorlopen, is het zaak gedegen afspraken te maken. Afhankelijk van de situatie moet je als koper een meer of minder uitgebreide analyse van de onderneming uitvoeren. Wij verzamelen alle benodigde informatie voor een definitieve beslissing over het voortzetten van het aankooptraject en het bepalen van een indicatief bod.

5. Waardebepaling

De juiste waarderingsmethode kiezen

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf is namelijk niet simpel de uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen ‘harde’ gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol bij de waardeanalyse. Maar de analyse van de bedrijfstak en de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen van de te kopen onderneming zijn minstens zo belangrijk. Deze leggen we vast in een waardeanalyse. Onze waardebepaling maakt duidelijk wat de waarde van de onderneming is en welke factoren deze het meest beïnvloeden.Wij passen verschillende methoden toe:

 • Discounted Cash Flow (DCF-methode)
 • Adjusted Present Value (APV)
 • (Verbeterde) rentabiliteitswaarde (RW)
 • Intrinsieke waarde (IW)
 • Liquidatiewaarde (LW)

Wij kunnen bovenstaande waarderingsmethoden nog toetsen op basis van een market/multiple methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.

Welke methode het meest geschikt is, hangt volledig af van de situatie. Juist daarom is het belangrijk om samen te werken met een specialist als JAN©. Wij kiezen de juiste methode en zorgen voor een inzichtelijke waardebepaling, zodat je een verantwoorde investeringsbeslissing kunt nemen. Het gaat daarbij niet alleen om de uitkomst, maar vooral ook om de onderbouwing. Die is van belang voor de latere financieringsaanvraag en geeft je argumenten die je tijdens de onderhandelingen kunt inzetten.

Op basis van de waardebepaling maken wij ook een inschatting van de financierbaarheid van de overname. Het voordeel hiervan is dat we al in een vroeg stadium kunnen inspelen op mogelijk problemen en vooraf oplossingen kunnen bedenken.

6. Transactiestructuur

Deskundig advies bij alle belangrijke keuzes

Kies de juiste juridische en fiscale structuur. De volgende transactievormen komen voor: aandelentransactie, activa-passiva transactie, bedrijfsfusie of juridische fusie. Het verschil tussen een aandelentransactie en een activa- passiva transactie is groot. Het overdragen van aandelen is administratief en juridisch minder complex. Toch kunnen er overwegingen zijn (fiscaal of in de risicosfeer) om anders te handelen. De keuze voor de juiste juridische (holding)structuur verdient ook de nodige aandacht. De volgende zaken zijn belangrijk:

 • een heldere administratieve organisatie;
 • het scheiden van meer en minder risicovolle activiteiten;
 • fiscale voordelen;
 • anticiperen op de toekomstige verkoop van (onderdelen) van het bedrijf.

7. Onderhandelen

Het draait allemaal om vertrouwen

Onderhandelen is een vak apart, waarbij een goede onderhandelingsstrategie cruciaal is. Wij kunnen hier met onze specifieke kennis en vaardigheden een onderscheidende rol in spelen. Het gaat om de aankoop van een bedrijf. Dat is voor jou, maar ook voor de verkopende partij een emotionele zaak. Emoties zijn begrijpelijk, maar ze kunnen een onderhandeling ook laten mislukken. Het draait vooral om wederzijds vertrouwen. De verkoper wil weten of de koop doorgaat en jij wilt zeker weten of het bedrijf inderdaad de verkoopprijs waard is. Houd dat in gedachten als je met elkaar in gesprek gaat. Tijdens de onderhandelingen zijn concessies soms nodig. Het kan ook nodig zijn om bepaalde zaken verder uit te zoeken.

Het is fijn iemand naast je te hebben die het doel centraal stelt en het hoofd koel houdt.

8. Intentieverklaring

Een overeenkomst op maat

Als de verkoper en jij het op hoofdlijnen met elkaar eens zijn over de verkoopvoorwaarden, leggen we de afspraken vast in een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst vermindert de kans op misverstanden in het verdere verkoopproces. Er staan ook bepaalde voorbehouden in, zoals het aantrekken van een financiering door de koper. Een goede intentieovereenkomst levert een belangrijke tijdsbesparing op bij het opstellen van de definitieve koopovereenkomst.

Een intentieverklaring bevat (onder meer):

 • Verkoopprijs, datum overname
 • Betaling van de koopsom
 • Toekomstige betrokkenheid verkoper
 • Relatie- en concurrentiebeding
 • Belangrijkste garanties
 • Voorbehouden/opzegbaarheid
 • Gevolgen afbreken overleg/onderhandelingen
 • Afspraken en gevolgen uitkomsten due diligence
 • Geheimhouding en exclusiviteit
 • Mediation/geschillenregeling
 • Een intentieovereenkomst is geen standaard juridisch document, maar altijd specifiek op de situatie toegesneden. Je kunt de intentieverklaring het best op laten stellen door een jurist. Wij leveren input, coördineren en controleren het proces met de jurist.

9. Financiering

Uitstekende contacten met financiers

Een juiste waardebepaling laat zien hoeveel het bedrijf waard is. Met die kennis beoordeel je of je de overname kunt financieren en wat daarvoor de beste manier is. In de voorbereidingsfase stel je globaal vast hoeveel kapitaal je kunt vrijmaken. Samen met jou zetten we de financieringsmogelijkheden op een rij. De mogelijke vormen zijn:

 • Eigen liquide middelen
 • Bankleningen (houd rekening met de leencapaciteit van het bedrijf dat je wilt kopen)
 • Deelname van participatiemaatschappijen of andere risicodragende deelnemers
 • Betaling in termijnen of gefaseerde overname
 • Achtergestelde leningen door de verkoper
 • Een combinatie van financieringsvormen
 • De financieringsmogelijkheden hangen gedeeltelijk af van de wijze van overdracht van de onderneming. Wij hebben uitstekende contacten met financiers: banken, participatiemaatschappijen, private equity partijen en overige venture capitalists. Als je een bedrijf wilt kopen, kunnen wij met een van deze partijen overleggen op basis van een goed voorbereid financieringsvoorstel.

10. Due diligence

Een goede controle voor het beste resultaat

In deze fase van het aankopen van een onderneming, controleer jij alle verkregen informatie op juistheid en volledigheid. Dit is het zogenoemde ‘due diligence-onderzoek’. Je onderzoekt onder meer of de aankoop een verantwoorde investeringsbeslissing is en of er geen ‘lijken in de kast’ liggen.

Als je tijdens het due diligence-onderzoek zaken vindt die niet bekend waren of anders zijn dan voorgesteld, kan dat leiden tot aanpassingen van de aan-/verkoopvoorwaarden. In sommige gevallen kan de transactie zelfs niet doorgaan. Wij voeren dit onderzoek samen met jou uit JAN© heeft alle specialisten hiervoor in huis. We maken vooraf afspraken over de te onderzoeken risicogebieden.

Nu is het tijd om de definitieve afspraken zwart op wit te zetten.

11. Contracten

Zwart op wit

Wanneer het due diligence-onderzoek geen onaangename verrassingen oplevert, is het tijd voor de definitieve overeenkomsten. De basis daarvoor is de intentieovereenkomst.

Afhankelijk van de overnamestructuur worden verschillende overeenkomsten opgesteld. Eerst de koopovereenkomst en eventueel een managementovereenkomst, een leningsovereenkomst en/of huurovereenkomst.

Gezien de belangen die op het spel staan en de aanwezige juridische valkuilen, is het opstellen van de koopovereenkomst werk voor een deskundige jurist. Wij leveren de input, coördineren en controleren het proces met de jurist.

12. Afsluiting

De feitelijke overdracht

Het is zover, je bent de eigenaar van de gekochte onderneming. Wij begeleiden de overdracht bij de notaris. Ook na de verkoop kun je met al je vragen en wensen op ons rekenen.

Verkopen van je onderneming

Ook het verkopen van je onderneming kent een gespecialiseerde aanpak.

Stappenplan verkoop onderneming