Menu 088 2202200

Waarderingsmethode

De 3de stap in het waarderen van een bedrijf is “Waarderingsmethode”

De sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen helder in beeld

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf is namelijk niet simpel de uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen ‘harde’ gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol bij de waardeanalyse.
Wij passen verschillende waarderingsmethoden toe. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van de situatie.

  • Discounted Cash Flow (DCF-methode): Contante waarde van toekomstige operationele vrije kasstromen minus de marktwaarde van het vreemd vermogen.
  • Adjusted Present Value (APV): Een variant op de DCF-methode, waarbij we de waarde van het belastingvoordeel als gevolg van de aftrekbaarheid van rente op vreemd vermogen apart inzichtelijk maken.
  • Verbeterde rentabiliteitswaarde (RW): Waarde op basis van de rentabiliteit van de onderneming gecorrigeerd voor oneigenlijke baten en lasten en rekening houdend met een normatieve vermogensstructuur.
  • Intrinsieke waarde (IW): Zichtbaar eigen vermogen volgens de balans aangepast voor over- en onderwaardering van activa en passiva (bijvoorbeeld stille reserves in gebouwen, onderhanden werk, vrijval voorzieningen en belastinglatenties).
  • Liquidatiewaarde (LW): Waarde van te verkopen activa minus af te wikkelen schulden en verplichtingen.

SWOT-analyse Minstens zo belangrijk voor ons waarderingsrapport zijn een analyse van de onderneming en de markt waarin deze opereert. In een zogenoemde ‘SWOT-analyse’ (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) maken we de sterke en zwakke punten van de onderneming en de kansen en bedreigingen in de markt inzichtelijk. We belichten onder meer het verdienmodel en het onderscheidend vermogen van de onderneming. Daarmee kunnen we de toekomstverwachting beter onderbouwen.
Waardebepaling De door ons gekozen methode zorgt voor een transparante en representatieve waardebepaling. Naast de uitkomst is ook de onderbouwing belangrijk. In voorkomende gevallen toetsen we de gekozen waarderingsmethode op basis van een market/multiple methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.

 

De laatste stap in het waarderen van een bedrijf is het opstellen van het uiteindelijke ‘waarderingsrapport‘.

 

Het stappenplan voor het waarderen van een onderneming:

1. Verzamelen van informatie, 2. Financiële analyse, 3. Waarderingsmethode, 4. Waarderingsrapport